Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 jun 2016

Aktuella byggprojekt

Bygge

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. Här kan du läsa mer om några av dem.

Friidrottsarenan placeras i kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan. Den kommer då att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan och därmed ersätta nuvarande sal som är i stort behov av upprustning.

Detaljplaner påbörjas för Vägmästaren/del av Överläraren som ligger i området för Hedskolan samt ”Granngårdstomten”. I dessa områden kan det totalt rymmas 345 bostäder, huvuddelen av dessa vid nuvarande Granngården längs Norska vägen.

Detaljplan påbörjas för Vassara 10 (kommunparkeringen).

Beslut att ta fram en genomförandeplan för bostäder vid Vassara älv är taget. Med det ser man över vilka möjligheter det finns att bygga där.

Beslut att arbeta fram en utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk är tagen. Detta då helikopterbasen flyttar till flygplatsen.

Detaljplanen för södra Repisvaara antogs av kommunfullmäktige i februari och har vunnit laga kraft. Området planläggs i två etapper där den första innefattar upp till 380 bostäder av olika typer. Totalt planeras det för cirka 600 bostäder i området. Detaljplanen för etapp två är påbörjad. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med LKAB där man tittar på utformning av Repisvaara nordost samt nordväst.

TOP bostäder och LKAB ska bygga 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Statoil. Där är planbesked taget till LKAB för Hasseln 10-12 . De kan därmed ta fram detaljplan för området.

Attract - attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat, är ett forskningsprojekt som drivs av LTU i samverkan mellan företag, Gällivare och Kiruna kommun. Ett markanvisningsavtal tas nu fram för att TN Bygg & Fastighets AB ska kunna bygga ett lågenergihus utifrån ett nytt modulanpassat byggsystem. Totalt handlar det om 14 lägenheter.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Klartecken för Eurominings byggprojekt på Bryggeribacken.

Kommunen för diskussioner med ett flertal exploatörer som visat intresse för att bygga bostäder i Gällivare.

Detaljplanen för isarenan ska behandlas i kommunfullmäktige i juni. Förhoppningen är att bygget kommer igång så snart som möjligt.

Ett programarbete för Sjöparkens parkområde har påbörjats.

Placering av 30 kulturhus från Malmberget har tagits fram. Detaljplan för området i västra Koskullskulle är framtaget och antaget i kommunfullmäktige. I en andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i centrum där man tittar på en möjlig placering av kulturhus.

Arbete med att ta fram en detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med SA Englund AB och MAF arkitekter. Tanken är att det blir åtta parhus som smälter in i befintlig bostadsmiljö.

Förutom Forsgläntan planeras det för att bygga ytterligare ett äldreboende. Förslag på ny placering i Gällivare arbetas nu fram.

Arbetet med det så kallade ”Kunskapshuset” i Gällivare centrum är igång. Byggnaden ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande. Programarbetet för Kunskapshuset är klart i juni.

Dessutom pågår det förhandlingar om köp av mark på fler platser i samhället.

Försäljning av tomter för småhus på Solbacken i Koskullskulle pågår.

Upplåtelse av industritomter på Vuosko II har påbörjats.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras, där dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas eventuellt även med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Programarbete har påbörjats.

Lovikka Möbelfabrik har förvärvat en centralt belägen tomt i Gällivare. Där planeras det för bostadsbyggande.

Programarbete och grundläggande utformning för en ny förskola öster om Tallbackaskolan har tagits fram. Byggstart planeras till våren 2017.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-06-27