Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 maj 2016

Kommunen kommenterar LKABs utspel

Kommunalråd

Fr v: Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling, Lars Alriksson och Birgitta Larsson.

Kommunen kommenterar LKABs utspel, internt samt i media, om ett slutbud i samhällsomvandlingen och framtiden för Malmbergsgruvan.

Gällivare kommun har fått en skrivelse från LKAB som inte lämnar något större utrymme för fortsatt förhandling. Med det har bolaget valt att avbryta den diskussion som förts under många år och som följer vårt gemensamt ingångna samarbetsavtal. Det vore mycket olyckligt om LKAB fullföljer detta och frångår avtalet som båda parter undertecknade i april 2012.

Om Gällivare kommun skulle acceptera LKABs framlagda slutbud innebär det att kommunen inte får den ersättning vi har rätt till enligt avtalet. En tredjedel av ytan som berörs av samhällsomvandlingen i Malmberget vill LKAB inte ersätta fullt ut, utan endast till hälften. Det skulle betyda att kommunen får stå för den resterande kostnaden, vilket inte är rimligt.

När det gäller ishallen har vi en separat undertecknad överenskommelse att LKAB kommer att medverka till en lösning, med utgångspunkt från de principer som finns i samarbetsavtalet gällande ersättningsbyggnader. Vår gemensamma tolkning har varit att detta ska räknas in i de ytor som ska ersättas. Effekten av gruvdriften blir nämligen så att ishallen behöver rivas och kommunen kommer att få uppföra en ny för att garantera fortsatt ishallsverksamhet. Självklart ska inte LKAB ersätta den två gånger då den ersättning LKAB betalar MAIF ska räknas av.

Summan för merkostnader som diskuteras medialt har vi i vårt förhandlingsbud lämnat öppet för diskussion. Vår tolkning enligt avtalet är att Gällivare kommun har rätt till ersättning för merkostnader. Avtalet i sin helhet finns att läsa här Länk till annan webbplats..

Vi anser liksom LKAB att situationen i Malmberget är mycket allvarlig, och delar uppfattningen att ett fungerande planarbete är en förutsättning. Men att tillskriva kommunen ansvaret för LKABs förändrade situation i Malmberget är felaktigt.

Kommunens mark- och planarbete fortsätter oavbrutet för att säkra upp behov i samhällsomvandlingen och för bostadsförsörjningen i Gällivare. I dagsläget finns redan framtagna detaljplaner för ca 750 bostäder, en siffra som vid årsskiftet kommer att vara drygt 1200. Det finns med andra ord goda förutsättningar att påbörja bostadsbyggande i stor skala.

Att måla upp en hotbild om nedläggning av gruvverksamheten i Malmberget om inte budet accepteras känns mycket olyckligt. Vi hade större förväntningar än så på ett statligt ägt bolag som drastiskt förändrar livsvillkoren för så många människor i vår kommun.

I Gällivare kommun råder politisk enighet om att samverkansavtalet som undertecknades 2012 ska följas. Vår förhoppning är att parterna snart är åter vid förhandlingsbordet.

Jeanette Wäppling (V)
Kommunalråd

Lars Alriksson (M)
Kommunalråd

Henrik Ölvebo (MP)
kommunstyrelsens 2:e vice ordf

Birgitta Larsson (S)
kommunstyrelseledamot

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-05-17