Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 mar 2013

Hur andra har gjort & hur vi kan göra

Hammarby

Hur bygger vi smartast bostäder och lokaler för framtiden? För att söka kunskap och skapa bredast möjliga förankring har tjänstemän och politiker från samtliga partier gjort studieresor till Malmö/Köpenhamn och Stockholm. Även en resa till en resa till Bodö i Norge är inplanerad.

Studieresorna, som haft representanter från samtliga förvaltningar, ingår i projektet Nya Gällivare. Fokus ligger på att ha bra underlag för bästa möjliga beslut utifrån social hållbarhet och hållbart byggande. Målet är att maximera bilden av "Attraktiva Gällivare" och att bygga ett förtätat centrum baserat på den vision som vuxit fram utifrån medborgarnas önskemål.

Delegationerna från Gällivare har granskat bostäder, lokaler och samutnyttjade idrottsanläggningar. Man har besökt den nya Friends Arena i Stockholm, och på resan till Bodö ska tjänstemän och politiker skärskåda en stor idrottsanläggning som byggts med flera smarta lösningar för att kunna nyttjas på flera olika sätt.

För bostäder finns två tydliga trender, att bygga högt och glest eller lågt och tätt. Med höga hus krävs gles bebyggelse om alla lägenheter ska få in tillräckligt med ljus. Med lägre hus går det att bygga tätare, och en slutsats som dragits är att strategierna rymmer ungefär lika många människor och hushåll.

Behovet av att bättre än hittills samnyttja lokaler och idrottsanläggningar växer sig allt starkare. Med en mer aktiv samverkan kan samhället spara stora pengar och till detta ska läggas miljövinsterna av att bygga och värma upp färre enheter.

Kommunbladet frågade några politiker som deltagit på studieresorna vad de tyckte om allt de upplevde.

Birgitta Larsson (s)

- Studieresorna har varit intressanta, lärorika och på alla sätt bra. Vi har fått se många goda exempel på smarta lösningar och hur man bygger hållbara bostadsområden, skollokaler, idrotts- och kulturanläggningar för framtiden. Av stort värde är även att vi är många som utanför den politiska arenan fått tid att lära känna varandra bättre. Min känsla är att vi i många avseenden har gemensamma mål för vår kommun och att vi vill samma sak. Det är möjligen strategierna som skiljer.

Jeanette Wäppling (v)

- Resorna har varit jättebra! Det är länge sedan vi byggde lokaler i Gällivare och med tanke på samhällsomvandlingen är det nyttigt att studera miljöer och lyssna på erfarenheter från andra regioner. Jag var med till Malmö och Köpenhamn och de har ett annat klimat än vårt, men tankar, idéer och kreativa lösningar kan vi i hög grad ta med oss hem och tillämpa i Gällivare. Jag lärde mig mycket på studieresan och det var positiv och lättsam stämning i gruppen. Vi såg samma saker och alla var fokuserade på att se möjligheter för Gällivare.

Lars Alriksson (m)

- Studieresorna är ett jättebra initiativ och något vi egentligen borde ha gjort redan för fyra-fem år sedan. Vi har dragit erfarenheter som för oss politiker är värdefulla att ha. För egen del var jag med till Stockholm och tog bland annat fasta på vikten av att bygga bostäder relativt tätt med skiftande hustyper och färgsättning. Det skapar inbjudande bostadsområdet med plats för mänsklig värme. Högt och glest med stora grönområden ger omvänd effekt. Vi fick även intressanta uppslag för skolmiljöer. Vi var säkert jättestolta när Centralskolan en gång byggdes och vi bör ha samma målsättning nu, alltså att elever och besökare direkt ska känna att detta är en byggnad och en verksamhet som Gällivare kommun prioriterar. När vi bygger nytt med modern teknik får vi lägre driftkostnader per kvadratmeter. Det finns inga skäl att bli småsnål och minimera ytorna. Trevligt och inbjudande bör vara ledord även här.

Fredric Olofsson (skp)

- Det är viktigt att hämta nya intryck utifrån och jag tycker att resan till Stockholm var bra. Tidsschemat var lite pressat, men det vi såg gav intressanta idéer och uppslag även om det var mycket som inte går att överföra på Gällivare. Vårt parti står inte bakom visionen för Nya Gällivare som togs i fullmäktige. Självklart ser vi stora kommande byggbehov i Gällivare, men i nuläget finns bara en luddig vision och ingenting konkret att ta ställning till. Vårt parti ser fram emot när det blir skarpt läge.

Margareta Henricsson (ns)

- Jag åkte till Malmö/Köpenhamn och spontant tycker jag att det var ett väl ambitiöst program för så kort tid. Vi åkte flyg, tåg och buss och såg massor, men det saknades tid att smälta alla intryck. Vissa saker, till exempel en gymnasieskola i Köpenhamn, stack ut och var väldigt intressant. Vi fick också se exempel på hur många bostäder det faktiskt går att få ut även på begränsad yta (Lomma hamnprojekt). Den här resan kom serverad på ett bräde och det var enkelt att åka med. Resan var mycket välordnad, men det finns säkert andra besöksmål och miljöer som är väl så intressanta. Jag känner mig faktiskt lite kluven och vill varken säga att studieresan var till nytta eller ej. Efter 14 december, då vi ska träffas och summera studieresorna, har jag nog en klarare uppfattning.

Dagmar Nyman (mp)

- Det är alltid intressant att se hur andra gjort. Som inspirationsresa var Stockholm bra även om det mesta vi såg måste anpassas till förutsättningarna i Gällivare. Mest intressant var besöket i Upplands Väsby där de byggt skolan centralt vid pendeltågsstationen och även integrerat biblioteket. Lösningarna påminde om vad vi pratat om att försöka skapa i Gällivare. I övrigt är jag nog kluven till om behållningen av resan motiverar den relativt höga kostnaden. Programmet var väldigt massivt och jag kunde inte ta till mig allt. Kanske det klarnar när vi träffas och utvärderar resan?

Foto: Birgitta Larsson


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2013-03-18