Gå till innehåll

Uppdraget som god man, förvaltare

När du som god man eller förvaltare har fått beslut om ett nytt uppdrag är det viktigt att du snabbt tar kontakt med huvudmannen, eventuella anhöriga som kan ha värdefull information att lämna eller behöva få, eventuellt boende där huvudmannen vistas eller andra personer i huvudmannens närhet för att få kännedom om huvudmannens situation och vilka behov och önskemål denne har.

Uppdraget som ställföreträdare startar den dag som framgår av tingsrättens eller överförmyndarnämndens beslut. Tidpunkten framgår även av registerutdraget som överförmyndarnämnden har skickat dig och som kan användas för att visa personal på boenden, Försäkringskassan, hyresvärden, bank, Skatteverket (för eventuell anmälan av särskild postadress) och andra aktuella myndigheter och enskilda vem som är god man/förvaltare för huvudmannen.

Uppdraget som ställföreträdare startar den dag som framgår av tingsrättens eller överförmyndarnämndens beslut. Tidpunkten framgår även av registerutdraget som överförmyndarnämnden har skickat dig och som kan användas för att visa personal på boenden, Försäkringskassan, hyresvärden, bank, Skatteverket (för eventuell anmälan av särskild postadress) och andra aktuella myndigheter och enskilda vem som är god man/förvaltare för huvudmannen.

En god man/förvaltare kan hjälpa sin huvudman inom tre olika huvudområden:

 • Bevaka rätt
 • Förvalta egendom och/eller
 • Sörja för person

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas och det är också tingsrätten som beslutar vilken omfattning ställföreträdarskapet ska ha; alla tre områden eller enbart ett eller två områden. Det är huvudmannens hjälpbehov som styr vilka delar som ska ingå i uppdraget.

Bevaka rätt innebär att gode mannen, förvaltaren ser till att huvudmannens allmänna rättigheter i samhället tillgodoses. Exempelvis genom att:

 • ansöka om stödinsatser hos socialförvaltningen och försäkringskassan (hemtjänst, omsorgsboende, kontaktperson, färdtjänst, personlig assistans m.m)
 • ansöka om bostadsbidrag och andra ekonomiska stöd
 • ansöka om skuldsanering
 • överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga
  företräda huvudmannen vid hyresavtal eller försäljning av bostad
 • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo. Information bevaka rätt i dödsbo.

Sörja för person innebär intressebevakning i personliga frågor såsom:

 • Se till att sin huvudman har ett bra boende
 • Uppmärksamma huvudmannens behov av stöd och hjälp, sociala kontakter och sysselsättning

Förvalta egendom innebär att ta hand om personens egendom. Exempelvis genom att:

 • Betala räkningar
 • Lämna fickpengar till huvudmannen eller den som sköter dagliga inköp
 • Se till att inkomster och sparkapital är tryggt placerade och ger skälig avkastning

Om ditt uppdrag som ställföreträdare omfattar förvalta egendom ska du vid uppdragets börja inkomma med förteckning. Du ska också innan 1 mars (varje år) inkomma med årsräkning. Om uppdraget upphör ska du entligen inkomma med sluträkning, se nedan för mer informatiom om förteckning, årsräkning samt annat som är relevant för uppdraget att förvalta någon egendom.

Senast två månader efter att en god man eller förvaltare har blivit förordnat ska gode mannen/förvaltaren inkomma till överförmyndarnämnden med en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder.

Förteckningen ska visa vilka tillgångar och skulder som huvudmannen har den dag då uppdraget som god man/förvaltare började, dvs. det dagen gode mannen/förvaltaren blivit förordnad till uppdraget, vilket framgår av tingsrättens eventuellt överförmyndarnämndens beslut samt registerutdraget. Som tillgångar räknas också fast egendom och bostadsrätt samt värdefullare lösöre, till exempel motorfordon, släpvagnar, båtar och konstverk.

Banktillgångar och värdepapper ska styrkas med konto/värdebesked från bank eller värdepappersförvaltare.

Samtliga huvudmannens bankkonton, fondkonton och liknande, som inte behövs för huvudmannens löpande utgifter ska banken förse med så kallad ”överförmyndarspärr”. Spärren innebär att gode mannen/förvaltaren inte kan ta ut innestående medel utan överförmyndarnämndens tillstånd. Undantaget är det så kallade ”disponibla kontot” som gode mannen/ förvaltaren använder för löpande utgifter. Det kontot ska även användas för huvudmannens månatliga inkomst. På det disponibla kontot får det finnas högst 20 000 kr efter att månadens utgifter är betalda. I samband med att gode mannen/förvaltaren begär saldo/värdebesked från banken som ska bifogas till förteckningen, ska gode mannen/förvaltaren begära att banken skriver ut kontobesked eller liknande där det framgår vilke av huvudmannens konton som är överförmyndarspärrad.

Om gode mannen/förvaltaren behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrad konto görs en ansökan hos överförmyndarnämnden. Huvudmannen ska samtycka till uttaget om han förstår vad saken gäller.

Som god man/förvaltare ska du se till att din huvudmanns tillgångar är placerade på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om detta inte är fallet bör tillgångarna placeras om. I vissa fall krävs överförmyndarnämndens samtycke för omplaceringen.

För placeringar i till exempel aktier och försäkringar krävs överförmyndarnämndens samtycke till placeringen. I 14 kap. 5 § föräldrabalken anges vilka placeringar som inte kräver samtycke.

De kontanter som inte omedelbart behövs för något inköp, överlämnande av fickpengar eller liknande ska sättas in på bank.

Huvudmannens tillgångar får under inga omständigheter sammanblandas med dina egna tillgångar.

Du ska enligt föräldrabalkens bestämmelser varje år före den 1 mars lämna en årsredovisning till överförmyndarnämnden. Årsräkningen omfattar i normalfallet kalenderåret och ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året.

Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikationer.

Årsredovisningsblanketten hittar Ni under Blanketter och informationsmaterial/redogörelse av sitt uppdrag

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-12
Publicerad:
2023-04-12