Samhällsbyggnads- och teknikförvaltning

Verksamheten omfattar drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar såsom gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfall/återvinning samt fritids- och naturanläggningar. Verksamheten har även ansvar för lokalvård och kost. Förvaltningen har ett helhetsansvar för kommunens investeringsprojekt, ansvar för fysisk planering och mark- och exploateringsverksamhet samt ansvarar för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter och flygplatsen