Gå till innehåll

Översiktsplan

Översiktsplan - vad är det?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som täcker in hela kommunens yta och det är plan- och bygglagens bestämmelser om mark och vattenanvändningen som reglerar detta. En översiktsplan visar hur kommunen ska använda mark- och vattenområden och hur den redan byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

En översiktsplan används som en vägledning för kommunens planering. Det är därför det är viktigt att du som kommunmedborgare är med och tycker till redan på en översiktlig nivå. Kommunen talar till exempel om vilka åtgärder som krävs för att främja en hållbar utveckling och att uppnå tillväxt. Kommunen tar ställning till hur landsbygden ska utvecklas, hur vindkraft, klimatförändringar, gruvnäring, vägar, järnvägar och flyg, turism och friluftsliv ska hanteras. Dessa är en rad exempel på vad översiktsplanen innehåller. Översiktsplanen fungerar som ett strategiskt dokument, en vision och en vägledning i konkreta beslut för alla som jobbar med kommunala frågor. Kärnan med översiktsplanen är att den ska ge en inriktning till hur en långsiktig och hållbar utveckling i kommunen ska uppnås.

En översiktsplan har en formell process där medborgare, intressenter, myndigheter och andra med intresse har rätt att yttra sig över planförslaget. I Gällivare är medborgarinflytandet viktigt och därför satsar kommunen på att kommunicera och föra en dialog om planen utöver den formella processen, redan tidigt, innan vare sig många ord är skrivna eller pennstreck är dragna. Tanken är att få en bild om hur Gällivare kommuns invånare vill att sin kommun ska utvecklas, vad som är viktigt och hur kommunen kan bli ännu mer attraktiv.

Varje mandatperiod tar kommunen ställning till om översiktsplanen är aktuell. Detta kan medföra att ändringar och tillägg kan göras. Gällivare kommuns nu gällande översiktsplan är från 1991 och anses vara inaktuell, varför en ny ska tas fram och den nya översiktsplanen har ett planeringsperspektiv på 15-20 år.

Normalt vid samhällsplanering arbetar man efter en lagstyrd planprocess. Gällivares situation är så unik att vi har gått djupare än så. Vi börjar med ett visionsarbete med innevånare och näringsliv i Gällivare kommun, därefter tar vi fram utvecklingsplaner som sedan sammanfogas i ett program för utvecklingen av Gällivare. Därefter föjler planprocessen.

I Gällivare upprättas de kommunala detaljplanerna på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i samarbete med anlitade plankonsulter. Kommunens planhandläggare granskar alla planer som konsulter författat. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Planprocessen kan ske med ett standardförfarande eller ett utökat förfarande. Standardförfarande används vid handläggning av detaljplaner med mindre omfattning som saknar allmänt intresse, vilket innebär att planen samråds med berörda en gång innan antagandet.

 1. Eventuellt planprogram/utvecklingsplan
  Ett planprogram kan tas fram om kommunen anser det vara nödvändigt. I planprogrammet kan kommunen redovisa visioner och utgångspunkter i grova drag.

  Under programsamrådet kan berörda framföra sina åsikter.
 2. Samråd
  När eventuellt planprogram antagits, upprättas en detaljplan som bestämmer hur marken får användas, byggnadernas storlek och lägen. Detta skickas på samråd, synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Det är kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott som sedan beslutar om eventuella ändringar ska göras och om planen får ställas ut för granskning av allmänheten.
 3. Granskning
  När detaljplanen har justerats med eventuella inkomna synpunkter under samrådstiden ska den ställas ut under minst tre veckor. Alla berörda parter av planen meddelas.

  Under granskningstiden kan man framföra skriftliga synpunkter på planförslaget. Om inte synpunkterna framförs skriftligt under granskningstiden kan man förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  Inkomna synpunkter ska sammanställas i ett utlåtande. Utlåtandet skickas sedan till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
 4. Antagande
  Om inga större ändringar görs efter utställningen antar kommunen planen. Efter antagandet har de som framfört synpunkter och som inte blivit tillgodosedda rätt att överklaga beslutet. Om ingen överklagar planen inom tre veckor vinner den laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-06-13