Gå till innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplan - vad är det?

En detaljplan används till att närmare reglera en mer samlad bebyggelse, enstaka byggnader eller anläggning med stor påverkan på omgivningen. Planformen är även lämplig för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Planen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för hur och var man får bebygga. Planprocessen är noga reglerad i lagstiftningen och de berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt till överklagande.

En detaljplan består normalt av en karta över ett begränsat område samt bestämmelser och beskrivning. Den används för att inom ett visst begränsat område närmare reglera rättigheter och skyldigheter mellan markägare och samhället och markägare emellan. I vissa fall är det ett krav att lämpligheten för bebyggelse skall prövas och bebyggelsemiljöns utformning regleras genom detaljplan.

I varje detaljplan ges en samlad bild av markanvändningen och av hur miljön avser förändras eller bevaras. Detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken och de sociala ambitionerna samt att främja en ekonomisk och rationell byggproduktion.

Detaljplanen är bindande under genomförandetiden vilket innebär att lov skall beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Möjligheter att påverka planeringen
Beslut om antagande av planer delges de som haft synpunkter vilka inte har beaktats fullt ut. De kan överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen i Umeå och vidare till regeringen.

För att få reda på vad som gäller för en viss fastighet går det bra att vända sig till miljö- och byggförvaltningen. Vid frågor om detaljplan kontakta samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Processbilden beskriver detaljplaneprocessen, enligt ett utökat förfarande, från att ett detaljplaneärende skapas hos kommunen till att den antagna detaljplanen vunnit laga kraft. Vid ett standard förfarande kan några av processtegen förenklas. Processen tar normalt sett cirka 12-18 månader om ingenting oförutsett inträffar.

Initiering
Initiering är det skede i processen som omfattar de händelser som sker innan den lagreglerade detaljplaneprocessen påbörjas. Initieringen kan ske på flera olika sätt varav ansökan om planbesked kan vara ett. Länk till kommunens blanketter för bygga och bo.

Utredning
I utredningsskedet samlas den information in som behövs för att avgränsa planområdet och för att kunna avgöra om förslagets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planhandlingar tas fram och planförslaget bereds för att kunna skickas ut på samråd.

Samråd
Samrådsskedet innefattar det lagstadgade kravet att kommunen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer, sakägare och andra som berörs av planförslaget.

Granskning
Granskningsskedet innebär att kommunen presenterar det slutliga planförslaget och ger myndigheter och sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Antagande
Antagandeskedet innehåller det kommunala
beslutet att anta detaljplaneförslaget. Länsstyrelsen kan besluta att överpröva och upphäva detta beslut. Enskilda sakägare kan överklaga beslutet och få sina synpunkter prövade.

Laga kraft
Laga kraft innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen inte längre kan överklagas. Kommunen meddelar att planen vunnit laga kraft till lantmäterimyndigheten och Länsstyrelsen samt till de sakägare som har rätt till ersättning. Genomförandet av planen kan påbörjas.

Detaljplaneprocessen

Sidinformation

Plansamordnare
Sofie Rynbäck

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Planarkitekt
Josefin Ekbäck

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Senast uppdaterad:
2023-09-18
Publicerad:
2023-01-02