Gå till innehåll

Översiktsplan och detaljplaner

Vid samhällsplanering arbetar man efter en lagstyrd planprocess. Gällivares situation är så unik så vi har gått djupare än så.

Vy över Gällivare

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Vi började med ett visionsarbete med innevånare och näringsliv i Gällivare kommun, för att kartlägga våra visioner. Hur vill vi att det ska se ut här i framtiden, vad vill vi uppnå? En omfattande medborgardialog resulterade i en vision, Gällivare ska utvecklas till en arktisk småstad i världsklass. Visionen ligger till grund för utvecklingsplaner, som sammanfogas i ett program för utvecklingen av Gällivare.

Därefter följer planförslag och planprocessen.

Planeringsavdelningen uppdrag vilar på tre ben, och består av en planenhet, en Mark- och exploateringsenhet samt en GIS-enhet (geografiska informationssystem).

Planenheten arbetar med såväl den strategiska övergripande planeringen och dess styrande dokument, såsom exempelvis kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för tätorten, liksom en mer detaljerad planering i form av detaljplaner. Mark- och exploateringsenheten representerar kommunen som markägare, upplåter och försäljer mark, samt ansvarar för den kommunala tomtkön. GIS-enheten ansvarar och ajourhåller blad annat kommunens primärkarta och övriga geografiska kartdatabaser.

Sidinformation

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen har följande telefontider:

Tisdagar kl. 09.30 - 11.00

Torsdagar kl. 09.30 - 11.00

Senast uppdaterad:
2023-09-18
Publicerad:
2023-01-02