Gå till innehåll

Avgifter och taxor för bygglov

Gällivare kommun tillämpar Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s bygglovstaxa. Kommunfullmäktige antar årligen en plan- och bygglovtaxa.

Avgiftsuttaget regleras i 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL. Miljö- bygg- och räddningsnämnden får ta ut avgifter i ärenden om lov, förhandsbesked och ärenden som föranleds av en bygg- eller rivningsanmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Rådgivning är en del av nämndens verksamhet, vilket bedöms motsvara 25% av den totala verksamheten inom byggområdet. Denna förutsätts vara skattefinansierad.

Sidinformation

skylt
Byggavdelningen
Har du frågor kontakta oss!

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Senast uppdaterad:
2023-08-23
Publicerad:
2023-06-13