Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 04 jun 2019

Kommentar angående LKAB-utspel

Kommunalråden

Kommunalråden Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling och Birgitta Larsson

Det är av största vikt att samhällsomvandlingen präglas av förståelse och långsiktighet. Medborgarna ska genom information, insyn och delaktighet kunna känna förtroende för pågående processer. Likaså att en långsiktig utveckling fortskrider i riktning mot attraktiva miljöer för medborgare och boende.

En förutsättning för att detta ska lyckas är en konstruktiv dialog mellan berörda parter och en ömsesidig respekt för människors levnadsvillkor, liksom gruvverksamheters fortlevnad. Detta är särskilt viktigt om förutsättningar över tid förändras, vilket är fallet med området östra Malmberget.

Sedan april 2012, då samarbetsavtalet tecknades mellan LKAB och Gällivare kommun, har volymen av bostäder minskat med 40% i östra Malmberget. Det innebär helt andra förutsättningar för att kunna tillhandahålla en kommunal service, men framförallt andra livsbetingelser, vilket framkommit vid dialogmöten med boende i området.

Gällivare kommun gör i det läget bedömningen att, den del i samarbetsavtalet från 2012 som behandlar östra Malmberget, bör omförhandlas då det idag är att betrakta som ett avvecklingsområde. För kommunens del är utgångspunkten att dialogen fortsatt ska ske vid sedvanliga förhandlingar.

LKAB väljer att ventilera uppfattningar och påståenden i offentliga forum. I senaste LKAB-bladet nr 2/2019 liksom publikationen ”Framtid”, står följande att läsa;

”-Tyvärr har vi under de senaste åren drabbats av kommunernas utpressning där de villkorar beslut om detaljplaner till ersättningar som de enligt lag inte är berättigad till”.

Detta påstående saknar helt grund och är direkt felaktigt enligt vårt sätt att se på det. Gällivare kommun har under hela omvandlingsprocessen hanterat LKAB:s planer inom ramen för vårt samverkansavtal samt gällande lagstiftning, som kommunen har att följa.

I LKABs publikationer står vidare att läsa;

”-Det är en mycket besynnerlig situation som uppstått och hotar på sikt både Gällivare och Kirunas framtid”.

LKABs publikationer når förutom medarbetare även medborgare och företagare Gällivare kommun anser att bolagets retorik varken gynnar LKAB, kommunen eller möjliga investeringar i framtiden. Att påstå att hela produktionen hotas är olyckligt liksom att generalisera, då det råder stora skillnader mellan gruvkommunerna.

Vi beklagar agerandet och hoppas att LKAB är beredd att fullfölja en dialog vid förhandlingsbordet, där den företrädesvis hör hemma.


Med vänlig hälsning/

Jeanette Wäppling /Birgitta Larsson /Henrik Ölvebo
Kommunalråd /Kommunalråd /Kommunalråd
070-985 24 50 /072-598 84 75 /070-740 60 50


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2019-06-04