Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 feb 2019

Krafttag för bästa skola i Gällivare

Pia Dannqvist, Skolverket, Ulrica Dahlén, Skolverket, Ellinor Haglander, kvalitetsutvecklare, Eva Martinsson, förvaltningschef, Jenny Johansson Jänkänpää, ordförande, David Väyrynen, vice ordförande.

Nu görs en stor satsning för att öka kvalitén i Gällivares skolor genom processarbetet Samverkan för bästa skola.

Skolverket stödjer Hedskolan, Myranskolan, Sjöparksskolan, Tallbackaskolan samt barn- och utbildningsförvaltningen i Gällivare. Detta utifrån ett regeringsuppdrag om att förbättra resultatnivån och öka likvärdigheten i det svenska utbildningssystemet. Den 29-30 januari deltog rektorer från berörda skolor i Gällivare, tillsammans med förvaltning och barn- och utbildningsnämndens presidium vid en uppstartskonferens i Solna. Ett femtontal andra skolhuvudmän deltog också på konferensen.

- De representanter för politik, förvaltning och skolenheter från Gällivare som Skolverket mött har visat ett stort engagemang och intresse för förbättringsarbetet, säger Pia Dannqvist, processtödjare på Skolverket. Vi ser en vilja att jobba tillsammans för att eleverna ska få en ökad kvalitet i undervisningen.

Skolverkets representanter kommer till Gällivare cirka en gång per månad under våren. Tillsammans med kommunen ska man arbeta med att få syn på vilka resultat som är viktiga att analysera, för att öka elevernas måluppfyllelse. Underlagen ligger till grund för att identifiera skolornas och förvaltningens behov av utvecklingsinsatser, som kan leda till att förbättra kunskapsutveckling och öka likvärdigheten i och mellan skolorna. Samverkan handlar också om att ta till vara på framgångsfaktorer och utmaningar som kan påverka utvecklingsarbetet.

- Som politiker är det glädjande att se hur Skolverket som statlig instans initierat samverkan med Gällivare kommun. Vi ser fram emot ett viktigt samarbete som på sikt kommer att förbättra kvaliteten och elevernas kunskapsresultat, säger Jenny Johansson Jänkänpää (mp), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

- Vi hör att rektorer och arbetslag på skolorna redan kommit igång med arbetet. Det är viktigt att analyserna görs av de personer som befinner sig i verksamheterna och att de kommande insatserna utgår från deras behov, säger David Väyrynen (v), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ytterligare upplysningar: Eva Martinsson, 073-088 25 18, eller Jenny Johansson Jänkänpää, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 070-212 99 83.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-13
Publicerad:
2019-02-06