Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 09 maj 2018

Medborgarlöften för ökad trygghet

INFÖR MEDBORGARLÖFTE 2019

Gällivare kommun och Polisen i Gällivare samverkar för att öka tryggheten i samhället och förebygga brott. För två år sedan inleddes ett arbete med att få mer kunskap om vad du, som invånare i Gällivare kommun, upplever som viktigast att arbeta med för att känna att du är trygg och säker. Ett sätt att fånga upp dina synpunkter på vad som behöver förbättras är denna enkät. Utifrån det som vi får in ger vi, Gällivare kommun och Polisen, ett årligt s.k. Medborgarlöfte, om insatser som ska genomföras. Vår ambition är att lova realistiska åtgärder som vi kan genomföra!

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghets- skapande och brottsförebyggande arbete. Nedan redovisas en uppföljning av de löften som givits till invånarna Gällivare kommun för 2017:

1. Polisen skall öka synligheten av uniformerad polis i centralorterna och landsbygden genom:

 • Trafikinsatser med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet
  Trafikkontroller har skett i Gällivare, Tjautjas, Moskojärvi, Skaulo, Nikkaluokta, Äijävaara, Liikavaara, Hakkas och längs E10. Ett flertal krogtillsyner har gjorts.
 • Fotpatruller i Gällivare centrum
  Ett dussintal fotpatrulleringar har skett i centrala Gällivare inkl. dess gallerior. Byarna Dokkas, Hakkas, Leipojärvi, Moskojärvi, Tjautjas och Ullatti har besökts frekvent under första halvåret. Även Nikkaluokta, Hakkas, Yrttivaara, Samakko, Ullatti, Vettasjärvi och Nilivaara Grebselet och Puoltikasvaara har besökts. Utöver arbete till fots skedde också trafikarbete. Även arbetet med grannsamverkan i Gällivare har fortsatt.


2. Polisen och kommunen skall tillsammans:

 • Minska s k buskörning med moped i Gällivare centrum
 • Genomföra informationsträffar för föräldrar till barn i årskurs 4-6
  Utöver fotpatrullering och trafikarbete generellt (se ovan) så har också riktade besök gjorts på skolor i centralsamhällena och i Hakkas. Besök har även skett på olika arenor där ungdomar rör sig såsom ishall, sporthall och fritidsgårdar. Riktad information har givits till föräldrar med barn i årskurs 6-9 i samband med UMD-korten och på möte för föräldrar till ungdomar som börjar åk 1 på gymnasiet. Vid dessa tillfällen har flera hundra föräldrar nåtts med information.
 • Förbättra belysning och framkomlighet områdesvis på bl. a. Heden - området, Gällivare.
  Område Björkmansheden påbörjades 2017 och beräknas vara klart under 2018. I detta arbete utformas gator för att vara mer anpassad till lägre hastigheter och till förmån för oskyddade trafikanter. En del trottoarer har breddats. Belysningen byts ut för att bli energieffektivare för att lysa upp den mörka årstiden så människor känner sig tryggare. Att säkra upp barnens skolvägar är en viktig del.

3. Polisen och kommunen skall möta kvinnor och män genom olika former av dialog i centralorterna och på landsbygden

Åtta medborgardialoger har hållits i Gällivare kommun med allmänheten på Blåljusdagen, elever i åk 6 Tallbackaskolan, Sveriges Pensionärsförening (SPF), Samhall personal (basen) och Samhalls personal på polisstationen, med boende i Ullatti, Hakkas och Skaulo/Puoltikasvaara.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-24
Publicerad:
2018-05-09