Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 jul 2017

Information om Gällivare kommuns pågående infrastrukturupprustning på Björkmansheden m.m.

Just nu pågår omfattande arbeten på vägar inom Gällivare tätort. Upprustningen omfattar renovering av VA-ledningsnätet, anläggning av ytliga svackdiken, moderniserad vägbelysning samt ombyggnad av vägbanor. Dessutom ansluter man nya abonnenter till bredband (stadsnätet).

I samband med detta är det också fördelaktigt att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Om du är intresserad av fjärrvärme, kontakta Gällivare Energi.

Syftet med denna upprustning är att förbättra servicen till kommunens medborgare i form av:

  • Minskade störningar på vatten & avloppsnätet
  • Förbättrad dagvattenhantering – förbättrad miljö
  • Förbättrad trafiksäkerhet
  • Minskade driftkostnader (snöröjning, belysning)


Arbetena på de olika delområdena pågår för fullt och kommer så att göra fram till November -2018. Nu pågår både mark & ledningsarbeten och färdigställande av vägar, diken och belysning. Gällivare kommuns entreprenörer är skyldiga att hålla vägar öppna för trafik, och att motverka damning och andra olägenheter. Tillfälliga omledningsvägar kan dock förekomma. Enskilda infarter får blockeras först efter samråd med husägaren.

Arbetet med att byta vattenavstängningsventiler vid tomtgränser innebär att schaktgropar oundvikligen inkräktar på privat tomtmark. I kommunens åtagande ingår att återställa ev. buskage, plattsättningar eller gräsmattor som tar skada. Utanför tomtgränsen däremot återställer kommunen marken med grönyta eller asfaltering efter eget val.

Under arbetet med ventilbyten på Björkmansheden sommar/ hösten 2017 kommer avbrott på dricksvattenförsörjning att förekomma dagtid kl. 06-18. Vid avstängning övriga tider blir berörda fastigheter meddelade om tider för just detta tillfälle. Vi rekommenderar varje hushåll att lagra kranvatten för spolning av toalett osv. under dagtid. Efter arbetet kan vattnet tillfälligt bli grumligt. Om man spolat sådant vatten kan det behövas rengöring av kranfiltret på blandarens pip. Man bör undvika att använda tvättmaskinen dagtid, och först kontrollera vattnets kvalitet. Du som bor i berörda området får lapp i brevlådan om vilka veckor som arbetet pågår på din adress.

Vid frågor om skador och annat, ring kommunens felanmälan 0970-818 213, de kan koppla dig vidare till rätt projektledare/ byggledare.

Mer om bostadsområdens utformning
Ett led i att förbättra miljön och att minska kostnaden för drift & underhåll är att minska mängden asfalterad yta. Detta är enligt riktlinjer från branschorganisationen Svenskt Vatten. Hantering av dagvatten styrs också av Miljöbalken och EU:s vattendirektiv. I Gällivare är en god dagvattenhantering extra viktig pga. närheten till naturreservat och Natura2000 områden.

Trottoarer utformas för att styra gångtrafiken till trafiksäkra stråk och flera hastighetssänkande åtgärder vidtas. Vägbanans bredd blir 5,5m inne i bostadsområden och 6,0m på genomfartsväg. Detta inskränker inte på snöröjningen då dikesbredden kan användas för plogvall. Däremot minskar utrymmet att parkera fordon utmed vägen i bostadsområden. Det kan innebära att man som fastighetsägare måste anpassa sin tomt för sitt egna behov av parkeringsyta. Kommunens policy är att kommunal mark inte får användas för uppställning av bilar, husvagnar och släpvagnar.

Vi ber kommunens medborgare om överseende med det besvär som uppstår under projektets gång. Tillsammans kan vi skapa en modern, trivsam och säker miljö för framtiden!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-24
Publicerad:
2017-07-13