Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 26 mar 2013

Samråd Skaulo avloppsreningsverk

Inbjudan till utökat samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken, inför ansökan om tillstånd till utsläpp av renat avloppsvatten från Skaulo avloppsreningsverk

Gällivare kommun har för avsikt att ansöka om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat avloppsvatten från Skaulo avloppsreningsverk. Tillståndsansökan ska omfatta verksamheten vid avloppsreningsverket och lokaliseringen inom ett avrinningsområde som ingår i ett Natura 2000-område.

Skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län har hållits i april 2012.

Länsstyrelsen har i beslut daterat 17 september 2012, meddelat Gällivare kommun att utsläppet av renat avloppsvatten från Skaulo avloppsreningsverk ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut medför att ett utökat samråd ska genomföras av kommunen, innan ansökan om tillstånd samt miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till länsstyrelsen för prövning.

I syfte att säkerställa att kommunen uppfyller den utökade samrådsskyldigheten, inbjuds de myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet som kan antas bli berörda, till ett öppet samrådsmöte.

Plats: Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus

Tid: Torsdag 25 april 2013, kl. 19:00-21:00

Personal från Gällivare kommuns service- och teknikförvaltning finns på plats för att informera och svara på frågor. Vi bjuder också på kaffe.

Syftet med samrådet är att identifiera frågeställningar som är av betydelse vid precisering av yrkandena i ansökan och utarbetandet av en miljökonsekvensbeskrivning. Vi tar tacksamt emot Era synpunkter, att beakta i det fortsatta arbetet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.


Samrådsunderlag Skaulo Pdf, 960 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsunderlaget kan även beställas från Annika Lindgren på tel. nr 010-722 60 86.


Synpunkter på den planerade ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen lämnas skriftligen, senast den 25 maj 2013, till e-post: annika.lindgren@wspgroup.se eller per post till:

WSP Samhällsbyggnad Norrbotten

Att: Annika Lindgren - Samråd, Skaulo avloppsreningsverk
Box 918
971 27 Luleå

Varmt välkommen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-01
Publicerad:
2013-03-26