Fiskevård

Framtidens fiskvårdare

För våra förfäder var fisken ett mycket viktigt livsmedel, t o m en del i förklaringen till att de överlevde på våra breddgrader. Vården av fiskbestånden är ett vitt begrepp och betyder lite olika beroende på vilka relationer man har till den. Förr var bara fiskevård detsamma som utsättning av fisk. Så är inte fallet i dag. Hållbar fiskevård innefattar många olika delar utifrån fiskars livscykel.

Framtiden säger att fiskevården bör ske i samklang med naturen och med bevarande av den naturliga faunan och floran samtidigt som fisket utformas så att det ska bli hållbart och uthålligt. För att klara den utmaningen måste fiskevården bygga på kunskap om vattnen och dess fiskarter samt själva fiskeutövandet. Vilket bl.a. innebär att fiskevårdsåtgärderna anpassas så att den biologiska mångfalden bevaras eller återupprättas. I områden där den naturliga reproduktionen kan tänkas vara störd eller skadad (ex. flottledsrensningar, vandringshindrande vägtrummor, slamutsläpp från diken, flottningsdammar m.m.) skall åtgärder sättas in för att eliminera problemen. En annan viktig del är kunskapsspridning och utåtriktad information till berörda parter.  

Om du betraktar en sjö eller ett vattendrag som en bank, där fisken utgör kapitalet, så framstår det som ganska självklart att inte ta ut mer än max den årliga räntan. Det om du vill ha pengarna kvar även framledes. En reglering av fiskuttaget (baglimit, minimimått, kvotering, trädaläggning eller enbart sommarfiske) innebär att vi får kontroll över att vi verkligen bara tar ut mindre än räntan vid fisket. Dessutom kan vi alla som utövare vara med och styra vilken kvalité som vi framledes vill få och gärna kunna vidmakthålla ett attraktivt fiskeutövande.

Du som utövar sportfiske är delaktig och ansvarig för hur de framtida fiskstammarna och fisket skall se ut framöver. Ditt nyttjande är oerhört viktigt som en ingrediens i framtidens fiskevård. Det är bara du som direkt vid fiskevattnet kan göra bedömningen att en fångad fisk skall återutsättas exempelvis pga. minimimåttet, uppnådd fiskekvot eller någon annan anledning. Utan Din aktiva medverkan kommer ekologisk baserad fiskevård inte att kunna förverkligas. Vi har mycket fina förutsättningar att återskapa fiskevatten, vatten som med tiden kan jämföras med de som finns på Kolahalvön.

Tack för att Du är med i framtidens fiskvård.