Utvecklingsplan Vassara

Kommunfullmäktige har antagit utvecklingsplanen för Vassara, en av tre utvecklingsplaner som konkretiserar visionen för samhällsomvandlingen och tydliggör riktlinjer för framtida planering och byggnationer.

Utvecklingsplan Vassara är en av de tre utvecklingsplaner som konkretiserar den av kommunfullmäktige antagna visionen för samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass” som tagits fram tillsammans med medborgarna i Gällivare kommun. Syftet med utvecklingsplanerna är att redogöra för hur Gällivare ska nå visionen för samhällsomvandlingen. Syftet är också att ge vägledning i det fortsatta arbetet med planering och exploatering i områdena. Utvecklingsplanerna utgör stöd i det fortsatta arbetet i olika nämnder och förvaltningar. Utvecklingsplanerna bidrar, genom att lägga fast riktlinjer för dessa tre områden; Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, till en mer varierad och attraktiv bostadsmarknad. 

Utvecklingsplan Vassara redovisar inriktningen för utvecklingen i området. Planen behandlar frågor så som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik och exploatering. Den bygger på en värdeskapande planering som utgår från platsens specifika värden och förutsättningar. Hållbarhetsmål bygger upp de strategier och beståndsdelar som bidrar till att göra visionen för Vassara verklig.  

Utvecklingsplan Vassara består av två delar; del ett som behandlar Gällivare generellt utifrån visionen för samhällsomvandlingen samt de tre utpekade områdena Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, samt del två som innehåller specifika inriktningar för Vassara. Del ett är densamma i alla tre utvecklingsplaner.

Den antagna planen för Vassara har korrigerats för att överensstämma med den antagna fördjupade översiktsplanen. Det innebär att delar av norra strandområdet är borttaget för bebyggelse. Det kommer heller inte att ske någon bebyggelse öster om E45:an, vid hembygdsområdet.

Planen antogs i kommunfullmäktige i augusti 2014.

Utvecklingsplan Vassara.