Planprocessen

Normalt vid samhällsplanering arbetar man efter en lagstyrd planprocess. Gällivares situation är så unik att vi har gått djupare än så. Vi börjar med ett visionsarbete med innevånare och näringsliv i Gällivare kommun, därefter tar vi fram utvecklingsplaner som sedan sammanfogas i ett program för utvecklingen av Gällivare. Därefter föjler planprocessen.

I Gällivare upprättas de kommunala detaljplanerna på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i samarbete med anlitade plankonsulter. Kommunens planhandläggare granskar alla planer som konsulter författat. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Planprocessen kan ske med ett standardförfarande eller ett utökat förfarande. Standardförfarande används vid handläggning av detaljplaner med mindre omfattning som saknar allmänt intresse, vilket innebär att planen samråds med berörda en gång innan antagandet.

Planprocessen

1. Eventuellt planprogram/utvecklingsplan

Ett planprogram kan tas fram om kommunen anser det vara nödvändigt. I planprogrammet  kan kommunen redovisa visioner och utgångspunkter i grova drag.
Under programsamrådet kan berörda framföra sina åsikter.

2. Samråd

När eventuellt planprogram antagits, upprättas en detaljplan som bestämmer hur marken får användas, byggnadernas storlek och lägen. Detta skickas på samråd, synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Det är kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott som sedan beslutar om eventuella ändringar ska göras och om planen får ställas ut för granskning av allmänheten.

3. Granskning

När detaljplanen har justerats med eventuella inkomna synpunkter under samrådstiden ska den ställas ut under minst tre veckor. Alla  berörda parter av planen meddelas.

Under granskningstiden kan man framföra skriftliga synpunkter på planförslaget. Om inte synpunkterna framförs skriftligt under granskningstiden kan man förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
 
Inkomna synpunkter ska sammanställas i ett utlåtande. Utlåtandet skickas sedan till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

4. Antagande

Om inga större ändringar görs efter utställningen antar kommunen planen. Efter antagandet har de som framfört synpunkter och som inte blivit tillgodosedda rätt att överklaga beslutet. Om ingen överklagar planen inom tre veckor vinner den laga kraft.