Översiktsplan - Vad är det?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som täcker in hela kommunens yta och det är plan- och bygglagens bestämmelser om mark och vattenanvändningen som reglerar detta. En översiktsplan visar hur kommunen ska använda mark- och vattenområden och hur den redan byggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan används som en vägledning för kommunens planering. Det är därför det är viktigt att du som kommunmedborgare är med och tycker till redan på en översiktlig nivå. Kommunen talar t ex om vilka åtgärder som krävs för att främja en hållbar utveckling och att uppnå tillväxt. Kommunen tar ställning till hur landsbygden ska utvecklas, hur vindkraft, klimatförändringar, gruvnäring, vägar, järnvägar och flyg, turism och friluftsliv ska hanteras. Dessa är en rad exempel på vad översiktsplanen innehåller. Översiktsplanen fungerar som ett strategiskt dokument, en vision och en vägledning i konkreta beslut för alla som jobbar med kommunala frågor. Kärnan med översiktsplanen är att den ska ge en inriktning till hur en långsiktig och hållbar utveckling i kommunen ska uppnås.

En översiktsplan har en formell process där medborgare, intressenter, myndigheter och andra med intresse har rätt att yttra sig över planförslaget. I Gällivare är medborgarinflytandet viktigt och därför satsar kommunen på att kommunicera och föra en dialog om planen utöver den formella processen, redan tidigt, innan vare sig många ord är skrivna eller pennstreck är dragna. Tanken är att få en bild om hur Gällivare kommuns invånare vill att sin kommun ska utvecklas, vad som är viktigt och hur kommunen kan bli ännu mer attraktiv.

Varje mandatperiod tar kommunen ställning till om översiktsplanen är aktuell. Detta kan medföra att ändringar och tillägg kan göras. Gällivare kommuns nu gällande översiktsplan är från 1991 och anses vara inaktuell, varför en ny ska tas fram och den nya översiktsplanen har ett planeringsperspektiv på 15-20 år.