Kulturmiljöanalys

Målsättningen med kulturmiljöanalysen är att främja avveckling- och utvecklingsarbetet med detaljplaner, arbeta fram en gemensam målbild för kulturbebyggelse och miljöer. Planen ska fungera som ett underlag för fortsatt arbete och diskussion.

Syftet med kulturmiljöanalysen är att utifrån riksintressets urval och motiv, beskriva de ingående områdena och byggnaderna samt belysa värdet, likvärdighet och de olika alternativen vid avveckling.

Identifiera kulturbärare som utgör de berörda kulturhistoriskt värdefulla miljöerna samt beskriva hur dessa kulturbärare kan säkerställas för framtiden.

Kulturmiljöanalysen fungerar som vägledning för lovärenden, tolkning av befintliga planers bestämmelser och planbestämmelser vid upprättande av nya detaljplaner.

Läs hela kulturmiljöanalysen här.