Vad är en detaljplan?

En detaljplan används till att närmare reglera en mer samlad bebyggelse, enstaka byggnader eller anläggning med stor påverkan på omgivningen. Planformen är även lämplig för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Planen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för hur och var man får bebygga. Planprocessen är noga reglerad i lagstiftningen och de berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt till överklagande.

En detaljplan består normalt av en karta över ett begränsat område samt bestämmelser och beskrivning. Den används för att inom ett visst begränsat område närmare reglera rättigheter och skyldigheter mellan markägare och samhället och markägare emellan. I vissa fall är det ett krav att lämpligheten för bebyggelse skall prövas och bebyggelsemiljöns utformning regleras genom detaljplan.

I varje detaljplan ges en samlad bild av markanvändningen och av hur miljön avser förändras eller bevaras. Detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken och de sociala ambitionerna samt att främja en ekonomisk och rationell byggproduktion.

Detaljplanen är bindande under genomförandetiden vilket innebär att lov skall beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Möjligheter att påverka planeringen
Beslut om antagande av planer delges de som haft synpunkter vilka inte har beaktats fullt ut. De kan överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen i Umeå och vidare till regeringen.

För att få reda på vad som gäller för en viss fastighet går det bra att vända sig till miljö- och byggförvaltningen. Vid frågor om detaljplan kontakta samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.  

Ansökan planbesked