Detaljplaneprocessen

Processbilden beskriver detaljplaneprocessen, enligt ett utökat förfarande, från att ett detaljplaneärende skapas hos kommunen till att den antagna detaljplanen vunnit laga kraft. Vid ett standard förfarande kan några av processtegen förenklas. Processen tar normalt sett 10-16 månader om ingenting oförutsett inträffar.

Initiering
Initiering är det skede i processen som omfattar de händelser som sker innan den lagreglerade detaljplaneprocessen påbörjas. Initieringen kan ske på flera olika sätt varav ansökan om planbesked kan vara ett. Länk till kommunens blanketter för bygga och bo. 

Utredning
I utredningsskedet samlas den information in som behövs för att avgränsa planområdet och för att kunna avgöra om förslagets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planhandlingar tas fram och planförslaget bereds för att kunna skickas ut på samråd.

Samråd
Samrådsskedet innefattar det lagstadgade kravet att kommunen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer, sakägare och andra som berörs av planförslaget.

Granskning
Granskningsskedet innebär att kommunen presenterar det slutliga planförslaget och ger myndigheter och sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Antagande
Antagandeskedet innehåller det kommunala
beslutet att anta detaljplaneförslaget. Länsstyrelsen kan besluta att överpröva och upphäva detta beslut. Enskilda sakägare kan överklaga beslutet och få sina synpunkter prövade.

Laga kraft
Laga kraft innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen inte längre kan överklagas. Kommunen meddelar att planen vunnit laga kraft till lantmäterimyndigheten och Länsstyrelsen samt till de sakägare som har rätt till ersättning. Genomförandet av planen kan påbörjas.