Samråd för Nattavaara Bangårdsförlängning

Trafikverket Region Nord bjuder in till samrådsmöte för att berätta om projektet och få in eventuella synpunkter. Projektet innebär en förlängning av Nattavaara driftplats samt åtgärder för att öka säkerheten kring driftplatsen kommer ingå i planen samt anläggande av ny plattform.

Tid: Torsdag 21 april 2022 kl. 18.00.
Plats: Folkets Hus, Rallarevägen 11, Nattavaara.

Om du vill förbereda dig inför mötet eller inte kan delta på samrådet finns underlaget att hitta på Trafikverkets hemsida - Malmbanan, Nattavaara bangårdsförlängning. Samrådsförslaget av järnvägsplan är framtaget av Trafikverket och finns tillgängligt fram till 10 maj 2022. Underlaget och en beskrivning av konsekvenserna för miljön finns också på:
• Trafikverket, Sundsbacken 2–4, Luleå
• Gällivare kommun, Tingshusgatan 8–10, Gällivare
• Nattavaara Handlar´n, Stationsvägen 44, Nattavaara
• Byastugan, Nattavaaravägen 36, Nattavaara by.

För aktuellt område gäller byggnadsplan BPL 25-GÄJ-3686 NATTAVARE STATIONSSAMHÄLLE, fastställd 1958-12-03.
Gällivare kommun avser att upphäva de delar av byggnadsplanen som ej kommer att vara förenliga med föreslagen järnvägsplan.
Kommunen har tillsammans med Trafikverket en samordnad planprocess för detaljplan och järnvägsplan.
För att tillämpa ett samordnat planförfarande ska förslaget till detaljplan vara förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
Vid det samordnade förfarandet kommer inte ett särskilt samråd ske i detaljplaneärendet.
Handlingar för upphävandet av delar av byggnadsplanen i detaljplaneärendet kommer att upprättas till granskningsskedet som beräknas ske under hösten 2022 och sedan ställas ut.