Investering för framtiden

Gällivare kommun har köpt fastigheten Alen 5 (O’Learys) i centrala Gällivare efter beslut i april månads kommunfullmäktige. Fastigheten ska användas till bostäder och kommer över tid att utvecklas efter aktuella behov. Det är strategiskt viktigt för kommunen att köpa mark och fastigheter i och med samhällsomvandlingen, vilket stärker en positiv utveckling för framtiden.

Fastigheten inrymmer idag hotellverksamhet och en sportbar. I ett första skede är planen att använda ca 50 rum som boende för ensamkommande barn. I den överenskommelse kommunen har med Migrationsverket ska Gällivare ta emot 105 barn och ungdomar under 2016. Nära hälften av dem är i dagsläget placerade på annan ort, vilket kostar stora pengar för kommunen.

Lars Alriksson-  Vi har ett åtagande att ordna boende för ensamkommande flyktingbarn och det ska vi leva upp till. Den här investeringen ökar våra möjligheter att göra det. Barn som idag är placerade i andra kommuner kommer nu att kunna bo i Gällivare. Därmed kan vi sänka de kostnaderna och samtidigt räkna hem fastighetsaffären snabbare, säger kommunalråd Lars Alriksson och fortsätter; Dessutom har vi kvar fastigheten som ett tillskott på bostadsmarknaden. Det här är en strategiskt bra affär för hela Gällivare över tid. 

Framöver kan fastigheten användas till studentboende med närhet till det nya gymnasiet som ska byggas i centrum. Byggnaden kan också komma att bli ett första boende för ungdomar eller boende för entreprenörer som ska vara med och bygga det nya Gällivare.

O’Learys på ny plats

Nuvarande fastighetsägaren Peter Aasa har ägt fastigheten Alen 5 i 20 år. Redan vid om- och nybyggnationen av hotellet ingick planen att flytta sportbaren O’Learys till Quality Hotel Lapland som stod klar 2015. Utöver hotell- och restaurangverksamhet planerar Peter Aasa även att ge sig in i bostadsbranschen.

Peter Aasa– Vi tittar nu på hur vi kan skapa förutsättningar för att flytta O’Learys till Quality Hotel. Dessutom söker jag mark för att kunna bygga hyreshus i Gällivare, berättar Peter Aasa. 

 

 

 

Bostadsbyggande i startgroparna

Under 2015 har flera detaljplaner för bostadsbyggande vunnit laga kraft. TOP bostäders projekt på kvarteret Dansaren med 22 lägenheter, cirka 80 lägenheter på Forsgårdsområdet, Bryggeribacken med drygt 100 bostäder och Solbacken i Koskullskulle med 27 nya villatomter. I år har detaljplanen för bostäder på Repisvaara etapp 1 och Stålvallen för handel, kontor och lager antagits.

Jeanette Wäppling- Kommun har en god ekonomisk ställning och i dagsläget inga lån. Det ger utrymme för strategiska investeringar som gynnar det nya Gällivare som ska ta form. Köpet av O’Learys kommer att följas av fler mark- och fastighetsaffärer så att samhällsomvandlingen kan fortskrida som planerat. Den största utmaningen för kommunen är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande.  TOP bostäder, LKAB, Nåiden och BoKlok (Skanska/Ikea) är i startgroparna och det är bra. Likaså privata investerare som Euromining och Emmoths, vilket är mycket glädjande. Att även Peter Aasa aviserar bostadsbyggande är en välkommen bonus och från kommunens sida hälsar vi fler investerare välkommen i bygget av det nya Gällivare, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

Fakta investeringar

Kommunen har investerat för 236 miljoner kronor under 2015. I det ingår bland annat det pågående byggandet av äldreboendet Forsgläntan och boendet för socialt stöd. Likaså upprustning av samhällets infrastruktur som gator, vatten- och avloppsnät, belysning och lekplatser. I samband med infrastrukturarbetet pågår också förberedelser för fiberanslutning i stor skala i kommunen. Under våren ska politiken ta ställning till förslag på en omfattande bredbandsutbyggnad i kommunen.

Under 2016 finns beslut om investeringar på 435,5 miljoner kronor varav ca 94 miljoner ligger inom ramen för samhällsomvandlingen. Här finns också en satsning på att utveckla Sjöparkområdet, en process som ska ske i samråd med allmänheten, skolan och föreringar. Arbetet med en ny skola i Gällivare centrum är påbörjat. Byggnaden ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande. Utöver detta tillkommer det aktuella köpet av fastigheten Alen 5 för 24 miljoner kronor.