Teknikavdelningen

Avdelning teknik tillhandahåller och säkerställer en hög funktionalitet inom avfallshantering, fiber, gator/vägar och VA (vatten och avlopp) till våra kommunmedborgare. Avdelningens enheter består av avfallsenhet, fiberenhet, gatuenhet och VA-enheten tillsammans med teknikavdelningens stabsfunktioner. Vår verksamhet präglas av ett hållbart miljötänkande med en kvalitetssäkrad information och kommunikation.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Per-Erik Suorra
Avdelningschef
E-post

Jonas Blombacke
Enhetschef Vatten- och avlopp
E-post

Jonas Olsson
Enhetschef fiber
E-post

Maria Nyström
Enhetschef Gata och avfall
E-post

Minna Vesa
Miljö- och renhållningsingenjör
E-post

Vakant
Driftingenjör
E-post

Vakant
Gatuingenjör
E-post

Glenn Lund
Planerare VA
E-post