Kommunalt övertagande, Repisvaara mitt

Repisvaara mitt, månadsbrev: Maj

WSP är nu klar med förprojekteringen av Repisvaara mitt och möte tillsammans med LKAB är inbokat 7/6–23 där samtal kommer föras hur projektet ska fortlöpa.

Det finns vissa oklarheter som kommer behöva lösas vid en detaljprojektering som WSP belyser i sitt PM.

Se PM och Dagvattenutredning

Repisvaara mitt, månadsbrev: April

Hej, vår konsult WSP är nu klar med förprojekteringen och projektledarna kommer under vecka 18 tillsammans med driftpersonal att granska tekniska lösningar. LKAB har fått ta del av granskningshandlingarna och kommer också granska förslagen som är lämnade.

När kommunen tillsammans med LKAB har granskat alla tekniska lösningar kommer föreningen delges handlingarna, förhoppningarna är att detta sker vid nästa månadsbrev.

Tidplanen är uppdaterad där granskning av tekniska lösningar finns med samt genomförandeavtal med LKAB och upphandling av plankonsulter. Förhoppningarna är att en överenskommelse mellan kommunen och LKAB ska finns på plats under juni månad. Tanken med avtalet är att det i klartext ska stå vilka åtagande respektive part har vid ett kommunalt övertagande av anläggningen.

Uppdaterad tidplan

 

Repisvaara mitt, månadsbrev: Mars

Hej, vår konsult WSP har tagit fram förslag för gatumiljöer med olika dikeslösningar samt förslag på förläggning av kommunalt vatten och avlopp till varje fastighet.

Kommunens projektledare sitter tillsammans med driftpersonal och granskar dessa förslag och undersöker vilka lösningar som ämnar sig bäst för drift, samt vilken gatutformning som blir den bästa tänkbara ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För både skyddade och oskyddade trafikanter.

Utmaningarna med gatumiljöerna vi kan se idag är hur tillvaratagande av dagvatten ska ske på ett tillfredställande sätt, om gator ska hållas minst 5,5 meter breda.

WSP kommer leverera förslagshandlingar i april som kommer delges styrelsen i vägföreningen.