Repisvaara

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp 1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Dessutom har en detaljplan tagits fram tillsammans med LKAB för Repisvaara nordost och nordväst. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området.

Det planeras för ett nytt äldreboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80 boende. En förstudie är påbörjad med planerad byggtid under 2020-2023 och inflyttning under hösten 2023. 

Även en ny förskola med fem avdelningar samt en grundskoleklass till årskurs 6, ingår i planen för området. En förstudie ska påbörjas och bedrivas parallellt med projektet för det nya äldreboendet. Detta för att på bästa sätt tillvarata möjliga samordningsvinster för de båda verksamheterna. 

En gång-, cykel-, skid- och skotertunnel byggs ut under E45:an. Samtidigt görs en utbyggnad av allmänna gång- och cykelvägar i anslutning till tunneln, för att öka tillgängligheten till och från Repisvaara. Dessutom anläggs en belyst gång- och cykelväg från Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret.