Repisvaara

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp ett och två är antagna av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Dessutom har en detaljplan tagits fram tillsammans med LKAB för Repisvaara nordost och nordväst. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området.

Det ska byggas en ny skola för två parallellklasser från förskoleklass upp till årskurs 6 och en förskola med 5-6 avdelningar på Repisvaara. Tidplan är inte fastställd i dagsläget. Under 2022 sker framförallt planering och projektering.

En gång-, cykel-, skid- och skotertunnel har byggts ut under E45:an. Samtidigt gjordes en utbyggnad av allmänna gång- och cykelvägar i anslutning till tunneln, för att öka tillgängligheten till och från Repisvaara. Dessutom har en belyst gång- och cykelväg från Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret kommit byggts.