Nya Postgatan och Vassara torg

I samband med byggnationerna i Gällivare centrum kommer även Vassara Torg och delar av Postgatan få en ny utformning. Allmänheten har erbjudits möjligheten att lämna synpunkter på föreslagen utformning. 

En animation och skisser som beskriver förslaget finns på informationscentret Re-form. Filmen som gestaltar utformningen av Gällivare centrum, bygger i grunden på flygfoton och skisser som presenteras i en 3D-animation.  

- Modellen är tänkt att användas i samrådsdiskussioner i Gällivare och pröva hur olika förslag på byggvolymer, byggnader, gator, trafiklösningar och platser fungerar och ser ut. Det går att lägga in analyser av olika rörelsemönster av människor, cyklar och bilar samt sol och vind, säger Bo-Göran Bäckfors, projektchef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tre rum

Centrum ska få en starkare roll som mötesplats genom en blandning av aktiviteter och funktioner samt förtätning. I förslaget har torget delats upp i tre rum som är ungefär lika stora. De tre rummen kallas för Fjället – det öppna och det vidsträckta, Dalgången - det lummigare och intimare och Myren - det låglänta och tillfälliga.

Översikt sommar

Översikt sommar.

Översikt vinter

 

 

Översikt vinter.

Tanken är att Fjället, som kommer ligga intill multiaktivitetshuset, blir den öppna platsen närmast staden där stadslivet utspelar sig. Man stöter på någon, hälsar på en vän, slår sig ned en stund och kollar läget. Men det är också platsen för olika typer av evenemang.

Dalgången kopplar till skolan och är lite mindre till ytan och som öppnar sig mot skolans huvudentré. Här planeras blomsterarrangemang och sittplatser. Det här blir en plats där man kanske stannar till lite längre, skoleleverna kan hänga här, och det är också platsen för en isbana på vintern. En social plats helt enkelt.

Vinterlek

Myren är en mer av en informell plats som vänder sig till ungdomar. En ca 130 kvm stor yta av platsgjuten betong med linjer för olika sporter placeras i mitten. En plats tänkt för bollsporter eller kanske landhockey. Platsen får en arenakaraktär genom en trappad stenmur i söder, där man kan sitta på olika nivåer, och en rampanläggning med gräs. Gräsramperna maskerar parkeringsgaragets nedfart och avslutas med en utsiktsplats.

Trapporna

Klättervägg

Ramp och garagenedfart

Nya Postgatan

Postgatan får en ny gatstruktur med gång- och cykelväg.

- Längs hela Kunskapshusets fasad ska det finnas plats för varutransporter till skolan. Postgatan blir också en in- och utfartsled till parkeringsgaraget under Kunskapshuset, säger Torbjörn Tuoremaa, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

Postgatan

Konst från Malmberget

I samband med Malmbergets flytt anländer också ett antal konstverk till Gällivare. Dessa blir en form av minnesmärken av den stora flytten. Konstverken är ursprungligen placerade på olika platser och i olika sammanhang. För att få dem att hänga ihop på torget placeras de på likartade socklar placerade utmed Västra promenaden.

 

Illustrationsplan