Företagsstöd

Bidrag till produktutveckling i små företag
– av varor och tjänster

Norrbottens Forskningsråd, Innovationsbron Luleå, ALMI Företagspartner Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrlandsfonden samt IUC Norrbotten har bildat ett partnerskap och har tilldelats medel ur Tillväxtverkets program "Produktutveckling i småföretag - av varor och tjänster".

Regionalt bidrag till företagsutveckling (Landsbygdsstöd)

Företagsstöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, en god regional livsmedelsproduktion med ett rikt odlingslandskap samt en attraktiv och modern landsbygd.
Läs mer här om regionalt bidrag till företagsutveckling

Mikrobidrag

Mikrobidrag får lämnas med högst 50 procent för mindre investeringar där utgifterna uppgår till högst 60 000 kronor. Stödet lämnas företrädesvis till nystartade företag Stöd kan inte utgå till handel, transport- och entreprenadverksamheter.
Läs mer om Mikrobidrag

Konsultcheck

Avsedd för att att stärka företagens kompetens inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Företaget genomför insatsen med hjälp av en utomstående resurs. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och avgränsad i tiden. Stöd kan lämnas till små och medelstora företag Konsultchecken får täcka högst 50 % av företagets externa kostnader och uppgå till högst 150 000 kronor.
Läs mer om konsultcheck

Regionalt investeringsstöd

Syftet med stödet är att främja investeringar och bidra till den ekonomiska tillväxten. Bidrag relateras till investeringar max 35 % i Gällivare kommun.
Läs mer om regionalt investeringsstöd


Kommersiell service

Stöd till kommersiell service kan lämnas för att det skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel i gles- och landsbygdsområden i länet.
Läs mer om kommersiell service

Innovationsbidrag

Syftet med innovationsbidraget är att förnya näringslivet. Du kan söka bidrag i en inledande fas, till tekniskt nyskapande projekt som bedöms ha tillväxtpotential. Bidraget vänder sig till företag som vill växa genom offensiva satsningar på nya produkter. För mindre insatser finns en innovationscheck.
Läs mer om innovationsbidrag

Bygdemedel

Medlen ska användas till allmänna ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller på annat sätt är till nytta för denna, till exempel: reparationer/-investeringar i byggnader, förbättringar i idrottsanläggningar, inköp av utrustning. Det får inte lämnas till driftskostnader eller förutsätta ytterligare bidrag efter att investeringen är genomförd.
Läs mer om bygdemedel

Stöd till anställning

Arbetsförmedlingen hjälper dig att anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Våra stöd möjliggör för dig att få in värdefull kompetens och få fler personer i arbete.
Läs mer om stöd till anställning 

Transportbidrag

Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.
Läs mer om transportbidrag

 

Kommunalt stöd till näringslivs- och företagsutveckling

Företag och organisationer kan söka stöd till projekt, utvecklingsinsatser, marknadsföring m m, från Gällivare kommun.
Läs mer om kommunalt stöd

 

Övriga stöd

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är till för alla som bor eller verkar på landsbygden. Du kan få stöd till att utveckla en företagsidé, till att förbättra servicen på landsbygden eller att arrangera ett evenemang för bygdens befolkning eller för att locka turister – och mycket mer. Programmet innehåller olika stöd och ersättningar som syftar till att utveckla landsbygden genom att stimulera företagande och förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller till 2020.
Läs mer om Landsbygdsprogrammet

 

Sametinget

Inom Landsbygdsprogrammet har Sametinget medel för dig som vill starta ett rennäringsföretag, utveckla ditt befintliga företag, utveckla din kompetens eller bedriva utvecklingsprojekt inom de samiska näringarna.
Läs mer om Sametinget


Leader Polaris

Genom lokala initiativ, samarbete och nytänkande vill vi skapa en hållbar social, ekonomisk och ekologisk tillväxt på landsbygden i norrbottens inland. Vi är övertygade om att utvecklingsinsatser ska bygga på verkliga behov för att skapa både förankring såväl som långsiktiga resultat. 
Läs mer om Leader Polaris

 

Coompanion

Kooperativt företagande har som verksamhetsidé att stimulera ett ökat entreprenörskap och engagemang för lokal utveckling i Norrbotten med den kooperativa idén som grund.
Länk till Coompanions hemsida