Näringslivsarbetet i Gällivare kommun

Näringslivsarbetet i Gällivare kommun syftar till att skapa ett gott klimat för investeringar, etableringar, nyföretagande och utveckling av företag. Arbetet sker i nära samarbete med företagen och näringslivets organisationer. Genom politiska initiativ, samverkan med organisationer, företag och ekonomiskt stöd till utvecklingsinsatser samt offensiv marknadsföring och information ska Gällivares näringsliv växa och breddas och skapa fler företag och arbetstillfällen.

Näringslivspolitik

Det politiska uppdraget att utveckla Gällivares näringsliv har kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet beslutar om ekonomiskt stöd ur kommunens medel för näringslivsfrämjande åtgärder, deltar i samverkan med näringslivet och dess organisationer, tar initiativ till utvecklingsinsatser som förbättrar kommunens näringslivsarbete samt ger uppdrag åt den operativa verksamheten. Arbetsutskottet sammanträder ca 10 gånger per år.

Stöd till företags- och näringslivsutveckling

Gällivare kommun anslår årligen ekonomiska medel för näringslivsfrämjande insatser. Dessa medel utgörs av bygdemedel och fonderade medel. Årligen fastställs en budget för insatserna. Insatserna beslutas enligt de Riktlinjer för näringslivsfrämjande insatser som kommunstyrelsen beslutat om.
Gällivare kommun har även samarbeten med näringslivets organisationer och utvecklingsbolag.

Ansökningar
Företag och organisationer kan ansöka om stöd till utvecklingsinsatser enligt Riktlinjer för näringslivsfrämjande insatser. För att underlätta ansökningsförfarandet används  ansökningsblankett (se länk i menyraden till höger). För insatser som innebär stöd mindre än ett prisbasbelopp är handläggningstiden kort. Ansökningar om större insatser behandlas på utskottets sammanträden, om inte särskilda skäl föreligger.Kontakt: 

Avdelningschef Tillväxt och attraktivitet
Ann-Sofie Malmefjäll

0970-818 111
E-post

Näringslivsutvecklare
Hanna Andersson
Tel: 0970-818 264
E-Post

Landsbygdsutvecklare
Monika Nilsson
Tel: 0970-818 528
E-post