Mått- vikt- och lastbestämmelser för fordon och fordonståg

Nedan hittar du  information om bestämmelser om mått, vikter, last, överlastavgift och vägtransportledare som gäller för tunga fordon och fordonståg (fordon med tillkopplade fordon).

Lasta rätt!

På följande sida kan du läsa mer om reglerna för lastsäkring

TSFS 2017:25: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon

Bred last

Grundregeln är att du måste söka dispens för bred last om fordonet inklusive last är bredare än 260 cm. Det finns dock vissa undantag, exempelvis för jordbruksredskap, se 4 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

Du behöver inte ansöka om dispens om villkoren för transport av bred odelbar last uppfylls (TSFS 2010:141) och transporten inte är bredare än 350 cm. Om transporten är bredare än 350 cm måste du alltid ansöka om dispens.

Obs! Om en transport som är bredare än 260 cm även är längre än 24 meter och/eller överstiger högsta tillåtna vikt måste du alltid ansöka om dispens.

Lång last

Grundregeln är att du måste söka dispens för lång last om fordonet inklusive last är längre än 24 meter. Det finns dock vissa undantag, exempelvis för fordonståg, se 4 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276).

Du behöver inte ansöka om dispens om villkoren för transport av lång odelbar last uppfylls (TSFS 2010:142) och transporten inte är längre än 30 meter. Om transporten är längre än 30 meter måste du alltid ansöka om dispens.

Obs! Om en transport som är längre än 24 meter även är bredare än 260 cm och/eller överstiger högsta tillåtna vikt måste du alltid ansöka om dispens.

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande längd och bredd

SFS 1998:1276 4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon 

VVFS 2008:261 Vägverkets föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden

På följande sida kan du läsa om de regler som gäller för fordonståg som är längre än 24,0 meter och upp till och med 25,25 meter, inom ramen för det så kallade modulsystemet (EMS). 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/langd-och-breddbestammelser/Modulsystemet/

Tung last 

Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

På följande sidorna kan du läsa om de viktbestämmelser som gäller för tunga fordon och fordonståg (fordon med tillkopplade fordon)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/viktbestammelser/

Notera att 

Vid höga vikter och vid transport som kräver eskort av vägtransportledare eller polis (till exempel bredd större än 450 cm eller längd större än 35 m) blir handläggningstiden ofta extra lång. När det krävs eskort ska den sökande i god tid före beräknad transportdag anlita vägtransportledare eller polis. En förteckning över vägtransportledare finns på polisens webbplats. Vid frågor och funderingar 

Magnus Sundin, driftingenjör
Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000

Villkor

Lång transport

24 m - 30 m utmärkning
Längre än 30 m men högst 35 m utmärkning, varningsbil och styrbara axlar
Längre än 35 m utmärkning, varningsbil, eskort och styrbara axlar

Bred transport

261 cm - 310 cm utmärkning
311 cm - 450 cm utmärkning och varningsbil
Bredare än 450 cm utmärkning, varningsbil och eskort

Rätt fordon för BK4? 

Knappa in registreringsnumren i Transportstyrelsens lastbilskalkylator. Det är en bra hjälp, men grunden är att fordonskombinationen ska uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2018:40 – Fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton.

Lastbilskalkylatorn