Flytt av övergivet fordon och fordonsvrak

Kommunens uppgift är inte att bedriva någon polisiär verksamhet eller bötfällning, utan endast flytta övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade.

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får enligt lag flyttas av kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverket.

Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet står på. Det gäller olika regler för olika sorters mark, alltså om det är statligt vägområde, kommunal gata, kommunal mark eller privat mark.

Det är inte tillåtet att på eget initiativ flytta bort någon annans fordon även om den verkar övergiven och står olovligt på privat mark.

De lagar som följs och reglerar flytt av fordon är Lag (1982:129) om flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF).

Vid förflyttning av fordon är det skillnad på fordonsvrak och på övergivna bilar.

Ett fordonsvrak är ett fordon som är i ett så dåligt skick att det kostar mer att få det i ett trafikdugligt skick än vad motsvarande årsmodell är värd. I de fall där fordon bedöms som fordonsvrak får fordonet omedelbart fraktas till bilskrot eller annan uppsamlingsplats.

I första hand är det fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort det. Om kommunen fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.

Om fordonet är uppställt på allmänna platser, till exempel gator, parkeringar, torg eller parker kan kommunen besluta att fordonet ska omhändertas. Står fordonet längs med allmänna vägar utanför tätort är det Trafikverket som ansvarar för flyttning av fordonet.

Om fordonet står på enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan fastighetsägaren.

Kommunen underrättar Polismyndigheten om flyttningen.

Kommunen utför fotodokumentation och upprättar protokoll.

Fordonets registrerade ägare får beslut och protokollskopia hemsänt via rekommenderat brev med mottagningsbevis.

 

 

 Vid frågor, kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör

0970-818 000

Anmäl att ett fordon står felparkerat på allmän platsmark