Ägaransvar

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv.

Om det inte går att få kontakt med ägaren till ett fordon eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av någon annan orsak, kan en myndighet ta hand om ärendet.

På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig.

Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats så som gator, parkeringar, torg eller parker kan Gällivare kommun, med hjälp av lagen om flyttning av fordon (1982:129) samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982.1989), besluta att fordonet skall omhändertas och skrotas på bilägarens bekostnad.

Om ett fordon har lämnats på någon annans mark, är fastighetsägaren ansvarig att i första hand försöka kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort fordonet/ skrotbilen. Kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om fastighetsägaren ansöker om hjälp.Vid frågor, kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör

0970-818 000