Schakttillstånd & TA-planer

Schakttillstånd

För att utföra markarbeten i offentlig mark inom Gällivare kommun krävs ett godkänt schakttilstånd, för vissa aktua arbeten är det möjligt att lämna in schakttillståndsansökan i efterhand, dock senast 3:e vardagen efter arbetets början.  De villkor som gäller för att gräva inom Gällivare kommun finns beskrivet i de allmänna villkoren som finns beskrivna i länken Tekniska anvisningar för schakt- och vägarbeten inom Gällivare kommun, nedan. Det är upp till sökande samt utförande entreprenör att hålla sig uppdaterade om senaste upplagan 

Ansökan sker digitalt via ovanstående länk. Handläggningstiden är ca 4-6 veckor beoende på bland annat storlek och omfattning.
Om arbetet kräver TA-plan (dvs utförs vid väg) bör en TA-plan inlämnas i samband med ansökan om schakttillstånd eftersom inget sådant beviljas utan godkänd TA-plan

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om ett arbete sker på vägområdet ska en trafikanordningsplan ska upprättas för att få ett fullgott skydd för vägarbetaren och trafikanten, samt att säkra framkomligheten för alla trafikantgrupper(Trafikverkets anvisningar ”säkerhet på väg” skall följas). Planen ska visa trafikföringsprinciper och innehålla alla nödvändiga trafikanordningar och dess placering. Funktionshindrades och barns behov skall särskilt beaktas.

Trafikanordningsplanen ska inlämnas i god tid, senast två veckor innan arbetet är tänkt att påbörjas och godkännas av kommunens handläggare.

Vid akutarbeten kan tillfällig trafikanordningsplan inlämnas per mail och om framkomligheten stoppas eller begränsas ska viktiga samhällsfunktioner så som Polis, Räddningstjänst och Ambulans informeras.


Vid frågor, kontakta:

0970-818 000