Projekterings-anvisningar

Projekteringsanvisningarna avser utförande vid ombyggnad, nybyggnad samt reparations- och underhållsarbeten. Syftet är att åtgärder ska utförs med samma standard och kvalité. Val av material och utförande i dessa anvisningar är utvalda med hänsyn till beställarens kvalitets- och miljöpolicy, energihushållning och estetiska utformning.

Installationernas utformning och funktion är av grundläggande betydelse för att en anläggnings ekonomi och brukbarhet. Projektör, projektledare och driftledare ska se över driftkonsekvenser från ett tidigt skede i projekteringen. Installationer ska motsvara föreskrivna krav under hela sin livslängd. Detta ställer höga krav på hela förloppet från planering via projektering och installation samt förvaltning, drift och underhåll.

Krav och erfarenheter från nyttjare och driftpersonal ska beaktas vid planering och projektering. Projektledare ska vara med under projekteringen och driftpersonal ska bistå med synpunkter i berörda delar.

I förfrågningsunderlaget ska det framgå att Gällivare kommuns projekteringsanvisningar är gällande. Projekteringsanvisningar ska tillämpas oberoende av objektens upphandlingsform. Gäller i tillämpliga delar beroende på åtgärdernas art och omfattning.