Regler vid lastning och lossning

Här kan du läsa vad som gäller för parkering på gatan när du ska lasta bilen vid till exempel in- och utflyttning.

Det är tillåtet att stanna för lastning och lossning:

  • Bredvid ett annat fordon så länge inte övrig trafik hindras. I dessa fall är det lämpligt att alltid ha någon vid fordonet ifall det behöver flyttas. Välj alltid i första hand att ställa fordonet längs med körbanekanten.
  • På plats eller område med parkeringsförbud eller på en huvudled.
  • På gågator och gångfartsområde.
  • På lastplats. Kom ihåg att lastplatsen inte är en parkering och att inte uppta platsen längre än nödvändigt.

Lastningen och lossningen ska vara pågående, det innebär det ska vara någon form av aktivitet vid fordonet var tionde minut. Andra aktiviteter som till exempel ned- eller uppackning av gods och varor är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att stanna för lastning och lossning:

  • Närmare än 10 meter från korsning och övergångsställe.
  • På gång-/cykelbanor, trottoarer, gräsytor, mot färdriktningen.
  • På p-plats reserverad för rörelsehindrad, annat fordonsslag eller busshållplats.
  • På plats eller område med stannandeförbud.
  • På platser där det normalt är förbjudet att köra in. På dessa platser kan särskilt tillstånd sökas hos Gällivare kommun för att få köra in under vissa tider på dygnet.

Varningsblinkers ska inte användas för att informera parkeringsvakten om pågående lastning och lossning. 

Lastning och lossning vid flytt

Gällivare kommun utför inga avstängningar av parkeringsplatser i samband med flytt. Det är dock tillåtet (efter anmälan till samt godkännande av Gällivare kommun) att själv placera ut ett anslag med exempelvis ett par koner om att det ska utföras en flytt ett visst datum. Detta ska dock endast utföras på platser där det normalt annars kan bli svårt följa ovanstående riktlinjer vad gäller lastning och lossning. Behöver man ordna koner eller andra skyltar för detta finns det olika entreprenörer som hyr ut denna typ av avstängningsmaterial. Avstängningsmaterialet får endast bestå av mjukt och eftergivligt material, vilket i detta sammanhang är plast eller gummi samt vara försett med reflexer.

Viktigt att tänka på är att anslaget behöver placeras ut i god tid för att få bäst effekt. 

Skyltar och annat som placeras ut får inte påverka trafiksäkerheten eller framkomligheten för de trafikanter som rör sig i gatumiljön, framförallt oskyddade trafikanter som barn, äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

Felparkerat fordon på plats för lastning och lossning 

Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat än för på- eller avlastning av gods. (SFS 1982:198, 2§ punkt 5)

 
Vid frågor och funderingar vänligen kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000