Parkeringsskiva

En parkeringsskiva (kortform: p-skiva) är en anordning som används för att visa bilens ankomsttid på en avgiftsfri parkeringsplats. För att kunna använda en parkeringsskiva måste detta vara angiven på en tilläggskylt som visar den avgiftsfria parkeringstidens totala längd.

P-skivorna är gratis och finns att hämta i kommunhusets reception, informationscentret Re-form i Norrskensgallerian samt Turistbyrån vid järnvägsstation. Om du inte har någon P-skiva räcker det med en handskriven lapp där du anger tid enligt regelverket. Du kan också använda P-skiva från någon annan ort.

Regler för parkeringsskiva

  • Ställ in tiden på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då du parkerar bilen.

  • Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar ska du ställa in klockslaget för tidsbegränsningens början om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Om du till exempel parkerar klockan 7.30 på en plats som har tidsbegränsning från kl. 9 ställer du in p-skivan på kl. 9.

  • P- tiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.

  • Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med p-skivan väl synlig och läsbar utifrån.

  • Du får endast använda en p-skiva per parkeringstillfälle.

  • Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid när tidsbegränsning inte råder. 

Reglerna för parkera med p-skiva står angivna på baksidan av P-skivan. Reglerna återfinns också i Trafikförordningen kap 3 §49 .