Parkeringsregler

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken. Här har vi samlat de viktigaste generella bestämmelserna.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår och/eller du hindrar eller stör andra.

 • På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat. Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, t.ex. i dike.
 • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.
 • När du har stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.
 • Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet. 
 • På en väg får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen.
 • På vägar med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på vänster sida. 
 • Du ska stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tättbebyggt område ska du stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.
 • Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon.
 • Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon från att komma iväg. 
 • Tidsangivelser eller andra uppgifter som visar att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån.

HÄR FÅR DU INTE PARKERA

 • Du får inte parkera inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning. Plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg som går på en egen banvall.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur och under förutsättning att du inte hindrar buss, spårvagn eller skolskjuts. Om inget annat anges gäller förbudet 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket.
 • Du får inte parkera på en mötesplats som märkts ut med märket för mötesplats.
 • Du får inte parkera på en huvudled.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

HÄR FÅR DU INTE STANNA

Du får inte stanna eller parkera 

 • i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
 • på en motorväg eller motortrafikled.
 • på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart,
 • på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,
 • på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
 • i en vägport eller tunnel, på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd, 
 • längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,
 • (med något hjul) i ett cykelfält, på en gångbana och på en cykelbana. 
 • i ett spärrområde,
 • i en cirkulationsplats, eller  i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

I Transportstyrelsens broschyr, stanna och parkera, hittar du en bra och lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.
Vid frågor och funderingar vänligen kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000

Anmäl att ett fordon står felparkerat på allmän platsmark