Felparkering och felparkeringsavgifter

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

En kontrollavgift utfärdas på tomtmark och lyder under Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid olovlig Parkering (LKOP).

Felparkeringsavgift

Polisen och utbildade parkeringsvakter som har förordnande av kommunen kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på bl.a. gator, allmänna vägar och kommunala allmänna parkeringsplatser. Övervakningen av gatuparkering sköts av N/S Bevakning AB (Nord Security), på uppdrag av Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

Om du parkerar fel där generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift.

Det finns två olika avgifter vid felparkering:

  • Avgiften är 1 300 kr för felaktig parkering på plats för viss trafikantgrupp eller fordonsslag, till exempel parkeringsplats för rörelsehindrade.

  • Avgiften är 700 kr för allvarliga förseelser som exempelvis om du stannar eller  parkerar på eller för nära (10 m) övergångsställe, på gång- eller cykelbana, för nära korsning eller på stannaförbud,  vid felparkering mot färdriktning, p-förbud och i terräng,  vid parkering på markerad parkeringsplats om du har stått längre än tillåten tid.

Det är fordons ägaren som ansvarar för att avgiften betalas. Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig. Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser felaktig kan du begära rättelse.

Bestridande

Vänd dig till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen. Får du rättelse undanröjer polismyndigheten betalningsansvaret. Får du inte rättelse kan ägaren till fordonet bestrida betalningsansvaret. Ägaren ska då skriva till polismyndigheten och ange alla skäl och bevis som åberopas. Det måste ske inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärder för indrivning av avgiften. Om polisen inte heller nu undanröjer betalningsansvaret får polisens beslut överklagas till tingsrätten. Om betalningsansvaret undanröjs så återbetalas felparkeringsavgiften.

Parkeringsanmärkning utfärdas på gatumark  och lyder under Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas på tomtmark och lyder under Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid olovlig Parkering (LKOP). På tomtmark och liknande kan en markägare förbjuda eller bestämma villkor för parkering. Ofta anlitar markägaren ett vaktbolag för att övervaka att villkoren följs. Parkerar du fel kan du få betala en kontrollavgift. Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har meddelats genom skyltning på platsen.

Bestridande

Gäller det en kontrollavgift som du anser felaktig ska du ta kontakt med den som anges på kontrollavgiften. Reglerna för hur kontrollavgifter får krävas in är lite annorlunda än för felparkeringsavgifter. Förfarandet kan jämföras med vad som gäller vid en vanlig faktura, men föraren och  fordonsägaren är solidariskt betalningsansvariga.Efter en påminnelse kan markägaren vidta åtgärder för att kräva in beloppet, i sista hand genom att vända sig till en domstol.

 

 Vid frågor och funderingar kring parkeringar och parkeringstillstånd kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000

Parkeringsanmärkning – bestrida

Om du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida anmärkningen eller begära en rättelse.

Parkeringsanmärkning | Polismyndigheten (polisen.se)