Valaffischering inom Gällivare kommun 2022

Följande anvisningar gäller i Gällivare kommun inom detaljplanelagt område där kommunen är väghållare och markägare. För tillstånd utanför sådant område hänvisas till Länsstyrelsen.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (Polismyndighetens hemsida)

• Affischering får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och ska tas ner senast en vecka efter valdagen.

• Affischering ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning. De områden som har använts för valaffischen ska återställas till ursprungligt skick.

• Affischering är inte tillåtet på väg- eller trafikanordningar såsom belysningsstolpar, vägmärken, trafiksignaler, på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av anläggningar för vägdrift eller teknisk försörjning.

• Affischering är inte tillåtet i kommunens parker, i planeringar eller på träd.

• Affischering ska placeras minst 40 meter från korsning.

• Affischering ska placeras minst 10 meter från vägmärke eller trafikanordning.

• Affischering ska placeras utanför vägområdet och minst 1 meter från vägkant, kantsten eller trottoarkant.

• Affischerna inte är större än 3x1 meter.

• Affischering får inte ha sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.

• Affischering får inte placeras i kurva, korsning, mittrefug eller mittremsa eller på annat sätt placeras så att sikten för trafikanter skyms.

• Affischering får inte placeras på sjöar eller vattendrag.

Notera att 

Affischernas storlek får dock vara upp till 12 kvm om affischen placeras minst 10 m från vägkanten. 

 

 Vid frågor, kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000

tillstand.gata@gallivare.se