Information om skador på fordon

Begäran om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada på en allmän kommunal väg kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från kommunen. En förutsättning är att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Skada på fordon eller person

Gällivare kommun ansvarar för att hålla det allmänna vägnätet i ett tillfredställande skick genom underhåll och andra åtgärder. Vi inspekterar vägarna regelbundet för att bedöma vilka insatser som krävs.

Det inträffar ändå att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller i samband med att vi arbetar på vägen. För att du ska få ersättning krävs påvisan om att vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel att vi har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid eller att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat. För att få ersättning är det därför inte tillräckligt att du endast påvisar att din skada har med våra drifts- och underhållsåtgärder att göra.

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden.

Vi inspekterar våra vägar regelbundet, men vi har inte möjlighet att ständigt bevaka alla vägar. När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Du som trafikant kan hjälpa oss i vårt arbete genom att påtala fel/brister i vägnätet. Detta gör du genom att kontakta felanmälan: 0970-818 213.

På sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Du måste också vara extra försiktig vid vägarbeten.

  • Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt och kommer oftast till kommunens kännedom först efter att en skada inträffat. Därför utgår det sällan ersättning för skador orsakade av gropar.
  • Det förekommer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan okänd anledning hamnar på vägen. Vi har ingen rimlig möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om.
  • Inom skyltade vägarbetsområden kan det finnas ojämnheter och löst material på körbanan. Det får man räkna med som trafikant.
  • Inom vägarbetsområden händer det att trafikanter kör på väganordningar, skyltar och liknande eller att dessa av någon annan anledning hamnar i vägbanan och utgör hinder. Det finns ingen möjlighet att ha ständig kontroll på skyltar och anordningar, men skyltningen kontrolleras regelbundet.
  • Vägarbeten kan vara en olägenhet för trafikanter och det går inte alltid att undvika att skador inträffar, men att utföra vägarbeten kan inte anses vårdslöst i sig. Vägarbeten görs under alla årstider och allt går inte att återställa under vinterperioden utan åtgärdas först under sommaren, vilket kan medföra en sämre vägstandard under en längre tid.
  • Vi kan inte ta ansvar för skador till följd av att andra trafikanter inte visar hänsyn i trafiken eller respekterar den skyltning som finns.

Tillsammans skapar vi trivsel!Kontakt:

0970-818 000