Bidrag för statsbidragsvägar

Kommunen betalar självmant ut bidrag och kommunens bidrag baseras på hur stort belopp Trafikverket betalt ut. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över 1000 meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berättigade.

För att vara berättigad till statligt bidrag ska vägen
  • inte vara av obetydlig längd
  • tillgodose kommunikationsbehov enligt Vägverkets föreskrifter
  • vara ändamålsenlig med hänsyn till nyttan
  • ha skäliga väghållningskostnader med hänsyn till nyttan
  • ha väghållningen ordnad i någon form av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av Vägverkets region.

För mer ingående information om statliga bidragssystemet se till Vägverkets publikation "Statsbidrag till enskild väghållning" (Vägverket 2001:36).

Ansökan för bidrag till enskilda statsbidragsvägar

E-tjänsten  är öppen från den 1 september till den 31 oktober varje år.

Sista ansökningsdag för bidrag till enskilda vägar är 31 oktober. Ansökan som inkommer för sent behandlas inte.  Handläggning och utbetalning av bidrag sker tidigast under mars året efter. 

Notera att

  • Ny ansökan ska skickas in varje år
  • Om statsbidrag erhålls, vänligen ange det tillsammans med vägnumret.
  • Vid bidragsgivning till vägföreningar och vägsamfälligheter för byggnadsföretag skall kommunen få insyn i föreningarnas verksamhet. Detta skall ske på så sätt att föreningarna till kommunen inlämnar kopior av protokoll från förenings- och styrelsesammanträden. Därjämte bör bokslut och revisionsberättelser överlämnas till kommunen.
  • Om du inte har anmält något konto får du ingen automatisk utbetalning. Vill du ha pengarna utbetalda så hör du av dig till oss.
  • Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter att ni beviljats bidrag.

 

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Här hittar du information om hur Gällivare kommun hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

 

 Vid frågor och funderingar runt enskilda vägar kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000

I Gällivare Kommuns e-tjänstportal kan du enskildväghållare göra ansökan, själv administrera dina uppgifter och följa upp ditt ärende. 

Ansök om vägbidrag för enskild väg i vår e-tjänst

Vi önskar i första hand att ni gör ansökan via e-tjänsten. Vid problem kan ni så klart söka via blanketten nedan. 

Ansökningsblankett_enskilda vägar

1. Skriv ut blanketten, fyll i den och underteckna.

2. Märk kuvertet "enskilda vägar" och skicka med vanlig post till

Gällivare Kommun

Tingshusgatan 8-10

982 81 Gällivare. 

eller scanna in och skicka via e-post till sam@gallivare.se 

3. Ni kan lämna in ansökan i receptionen här i kommunhuset.