Enskilda vägar

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet och utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare. 

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beroende på vilken typ av väg det är finns det olika väghållare som ansvarar för vägen och flera lagstiftningar som reglerar byggande och drift. I länsstyrelsernas kungörelse om vägar framgår vilka vägar som ingår i det allmänna vägnätet. Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Enskilda vägar bör ha ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för fastighetsägare i deras närhet.

Inom tätorter med detaljplan finns gator som utgör allmän plats. Här ansvarar normalt kommunen för väghållningen. Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata. Väghållare för enskilda vägar är de fastigheter som har nytta av vägarna. För förvaltningen av dessa svarar ofta någon form av organisation, samfällighetsförening eller delägarförvaltning, som omfattar berörda fastighetsägare. Delar av det enskilda vägnätet kan under vissa villkor få bidrag till väghållningen från stat och/eller kommun.

Förutsättningarna för förändring av en allmän väg till enskild och av en enskild väg till allmän regleras i 21 och 25 § väglagen (1971:948).Laggrunden för väghållning regleras i huvudsak i följande tre lagar

  • Väghållning av allmänna vägar, enligt Väglagen 1971:948
  • Gatuhållning, enligt Plan- och bygglagen 2010:900
  • Väghållning av enskilda vägar, enligt Anläggnings lagen 1973:1149.

Bidrag till väghållningen från stat och/eller kommun

I Gällivare Kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för både så kallade utfartsvägar (100 - 1000 m) och statsbidragsvägar (>1000 m).

Det kommunala bidraget är såväl en följd av som ett komplement till det statliga systemet. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över 1000 meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berättigade.

Kommunalt bidrag utgår för vinter- och sommarunderhåll för vägar. Till underhåll av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre förbättringsarbeten och förnyelse av beläggning. 

För mer ingående information om stadsbidragsvägar (>1000 m) se underrubriken "Bidrag för statsbidragsvägar"

För mer ingående information om utfartsvägar (100 - 1000 m) se underrubriken "Bidrag för utfartsvägar"Vid frågor och funderingar runt enskilda vägar kontakta:

Sanna Johansson, gatuingenjör
0970-818 000

Presentation om enskilda vägar

Publikationer om enskilda vägar (Trafikverkets publikationsdatabas)

Drift och underhåll av enskilda vägar (pb nr 2019:186)