Förebyggande arbete

Social hållbarhet
Gällivare kommun arbetar för ett socialt hållbart samhälle - ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. I ett socialt hållbart samhälle ska ingen utsättas för våld, trakasserier och hot. Våld mot kvinnor ska inte förekomma.

Våld är ett BROTT
Kommunen samverkar med Polisen mot brott i det s.k. ” Brottsförebyggande rådet. En målsättning är att minska våldet mot närstående och att minska sexuella våldsbrott. Här handlar det om att bli mer effektiva i att tidigt upptäcka våld i nära relationer och specifikt uppmärksamma barn som har bevittnat våld.

Samverkan kring våld i nära relation
I Gällivare finns en samverkansgrupp som består av representanter från Socialförvaltning, Skola, Hälso- & Sjukvård, Polis, Åklagarmyndighet, Kriminalvård, Migrationsverk samt Svenska Kyrkan. Gruppen arbetar utifrån ett handlingsprogram som syftar till att ge stöd till våldsutsatta samt att särskilt uppmärksamma barnens situation och deras behov av stöd. Våld i nära relation handlar oftast om mäns våld mot kvinnor, men naturligtvis är arbetet också riktat mot alla andra former av våld i nära relation.

Det finns även en kommun- och myndighetsövergripande samverkansgrupp kring våld mot barn som arbetar med stöd via avidentifierade barnsamråd inom Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala. Gruppen består av representanter från Socialtjänsten i de fyra kommunerna samt representanter för Polisen, Primärvården, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Gällivare-Kiruna samt Barnkliniken och Kvinnokliniken vid Gällivare sjukhus. Gruppen har utformat ett handlingsprogram som syftar till att tydliggöra myndigheternas olika ansvarsområden samt att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för barn som utsatts för någon form av våld.

Sedan år 2012 driver socialförvaltningarna inom Kraftfält Norr ett utvecklingsarbete inom området våld mot närstående. Syftet är att öka kunskapen om våld bland kommunernas personal, samt kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våldsutsatta och med barn som upplevt våld.

Gällivare kommun har också deltagit  i ett länsövergripande arbete inom ramen för Kommunförbundet Norrbotten.