Handikappfrågor

Handikappkonsulent
Handikappkonsulenten arbetar med övergripande funktionshinderfrågor i kommunen och samarbetar med de lokala handikappföreningarna samt ger råd och information. Handikappkonsulenten handlägger även föreningsbidragsansökningar till handikapporganisationer. 

Definitioner
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. (Socialstyrelsen)

Rådet för funktionshinderfrågor, RFF
I Gällivare kommun finns Rådet för funktionshinderfrågor som ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Rådet är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för funktionshindrades organisationer och kommunens styrelse och nämnder. Kommunen utser ledamöter från kommunstyrelse och nämnder. Sju ledamöter utses av de funktionshindrades organisationer, sex ledamöter från HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) och en från DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, tidigare De handikappades riksförbund). Handikappkonsulenten är sekreterare i rådet.