Boendestöd (SoL)

Boendestöd ges som ett individuellt anpassat vardagsstöd till psykiskt funktionsnedsatta personer över 18 år. Stödet som den enskilde får skall tillvarata och utveckla egna förmågor dels med hjälp i det egna hemmet men även i närmiljön.

Beondestödet ges med utgångspunkt i att stärka det positiva i människan för att ge  verktyg och redskap till eget växande och höja livskvalitéten i vardagen.

Medarbetarna inom Socialt stöd arbetar utifrån två evidensbaserade förhållningssätt när de enskilda ges stöd i det dagliga livet;

  • Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik, som används på främst livsstilsområdet. Det huvudsakliga målet är att hjälpa människor till förändring och innefattar såväl ett förhållningssätt som strategier. Metoden bygger på samarbete, där individens autonoma ställning är vägledande.

  • ESL-pedagogiken (Ett självständigt liv) är ett program för träning av sociala färdigheter vid schitzofreni där målet är att lära den enskilda att leva med de svårigheter och funktionsnedsättningar som sjukdomen orsakar. Genom ESL-pedagogikens strukturerade sätt att bemöta vardagssvårigheter, att lösa problem och att träna färdigheter underlättas och utvecklas i det dagliga livet för de enskilda.