Funktionsnedsättning

Avdelningen för funktionsnedsättning arbetar för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Du som behöver särskild hjälp på grund av funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL eller LSS. För att stöd enigt LSS ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att ka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna.