Stöd till barn, ungdomar och deras familjer

BARN OCH UNGDOMSGRUPPEN

I barn- & ungdomsgruppen arbetar socialsekreterare och familjestödjare. Socialsekreterarna utreder behovet av insatser och stöd till barn och ungdomar upp till 20 år samt deras familjer. Familjestödjarna arbetar på uppdrag av socialsekreterarna.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Vårdnadshavare är dock alltid de som har huvudansvaret för barnens/ungdomarnas trygghet, omvårdnad och fostran. Socialtjänstens roll är att vara ett komplement och stöd till vårdnadshavare i deras uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Socialtjänstens uppgift är att utifrån inkommen ansökan, anmälan eller genom vår egen kännedom utreda och bistå barn och ungdomar från 0-20 år samt deras familjer med råd, stöd och behandling/vård med barnets bästa i centrum. Vi arbetar i första hand med frivillighet i samråd med barnet/ungdomen och vårdnadshavarna men vi ansvarar även för att utreda behov av insatser som kan ges utan samtycke från barnet/ungdomen och /vårdnadshavare, genom lagen om vård av unga (LVU).

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn/ungdom far illa. Anmälan kan också göras av exempelvis barnet/ungdomen, vårdnadshavare, grannar, bekanta etc.

Vi har sekretess och får därför inte berätta om de uppgifter vi får kännedom kring om vi inte får samtycke till det från den enskilda som uppgifterna berör.

Vi på barn och ungdomsgruppen har en gemensam filosofi där vi strävar efter att se möjligheter i stället för hinder och problem. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt tänkande där vi tar vara på människors egna resurser och nätverk.

Om du har frågor/funderingar eller behöver råd eller stöd så hör av dig till oss.   AKUTA anmälningar dagtid:
Ring via kommunens växel tel: 0970-818 000

Anmälningar efter kontorstid
Tel: 0970-818 212

För kontakt med socialsekreterare
Tel: 0970-818 00

Träffas säkrast måndag till fredag kl 8.30--9.30 
Fax
0970-818492