Hemtjänst

Hjälp i hemmet syftar till att underlätta den dagliga livsföringen i den egna bostaden och bidra till ökad trygghet och kvarboende. Insatserna skall tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Hjälpen skall stärka din möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden, ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Hjälp i hemmet består av individuellt behovsprövade insatser i form av personlig omvårdnad och sevice. Du kan ansöka om hjälp med det du ej klarar av att utföra på egen hand. Personlig omvårdnad kan t.ex. bestå av hjälp med personlig hygien, dusch och ledsagning. Till service räknas hjälp med städning, klädtvätt, inköp och utgång. När man bor i hushållsgemenskap ställs krav på att man bistår varandra i hushållet med hjälp.

Hemtjänsten samarbetar med hemsjukvården som finns i Gällivare kommuns regi.

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare. 

När Du beviljas hemtjänstinsatser tilldelas Du en kontaktperson som har huvudansvaret för din omsorg. Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och önskemål tillgodoses.