Vård- och omsorgsboende

När Du inte längre kan få dina behov av omvårdnad och säkerhet tillgodosedda i ditt hem, kan Du ansöka om plats på vård – och omsorgsboende. Biståndshandläggare utreder dina behov i samråd med dig och fattar beslut. Vård- och omsorgsboende är biståndsform avsedda för personer som till följd av kronisk sjukdom och/ eller funktionshinder har omfattande och varaktiga vård- och omsorgsbehov, som inte kan tillgodoses av hemtjänst.

När Du beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende, beviljas Du även individuellt behovsprövade insatser i form av personlig omvårdnad och service. Med personlig omvårdnad avses stödjande och/eller kompenserande insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. När Du beviljas boende tilldelas Du en kontaktperson som har huvudansvaret för din omsorg.

Genomförandeplan upprättas tillsammans med dig, eventuellt närstående/ god man och kontaktperson på det boende Du kommer till utifrån de hemtjänstinsatser Du blivit beviljad. Genomförandeplanen utgår från de behov och önskemål Du har och dina egna resurser för att ge möjlighet att fortsätta leva ett gott liv.

I Vård- och omsorgsboende finns det tillgång till omvårdnads - , hälso- och sjukvårdspersonal dygnet runt.