Stöd till äldre

Gällivare kommuns omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vår ambiton är att ge äldre och enskilda med funktionsnedsättning en god och säker vård och omsorg med god kvalitet det vill säga kunna leva och bo självständigt i hemmet under trygga förhållanden så länge det är möjligt, med respekt för självbestämmande och integritet.

Socialtjänsten har ett ansvar för de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de är i behov av.

Vi kan erbjuda hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, vård- och omsorgsboende, anhörigstöd, avlastning i och utanför hemmet. Detta är ett urval av insatser du som enskild kan ansöka om hos socialtjänstens gemensamma biståndsenhet.